SFS 2018:1701 Lag om ändring i polislagen (1984:387)

Du är här: Start / Ordning och säkerhet / Polislag (1984:387) / SFS 2018:1701 Lag om ändring i polislagen (1984:387)
SFS2018-1701.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i polislagen (1984:387)

Utfärdad den 15 november 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 26 § polislagen (1984:387) ska ha
följande lydelse.

26 §2 Transportföretag får lämna uppgifter enligt 25 § på så sätt att de görs
läsbara för Polismyndigheten eller Säkerhetspolisen genom terminal-
åtkomst.

Polismyndigheten och Säkerhetspolisen får ta del av uppgifter genom

terminalåtkomst endast i den omfattning och under den tid som behövs för
att kontrollera aktuella transporter.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Ulrika Söderqvist
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2017/18:269, bet. 2018/19:JuU3, rskr. 2018/19:10.

2 Senaste lydelse 2014:588.

SFS

2018:1701

Publicerad
den

20 november 2018

Viktiga lagar inom ordning och säkerhet