SFS 2018:1701 Lag om ändring i polislagen (1984:387)

Du är här: Start / Ordning och säkerhet / Polislag (1984:387) / SFS 2018:1701 Lag om ändring i polislagen (1984:387)
SFS2018-1701.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i polislagen (1984:387)

Utfärdad den 15 november 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 26 § polislagen (1984:387) ska ha
följande lydelse.

26 §2 Transportföretag får lämna uppgifter enligt 25 § på så sätt att de görs
läsbara för Polismyndigheten eller Säkerhetspolisen genom terminal-
åtkomst.

Polismyndigheten och Säkerhetspolisen får ta del av uppgifter genom

terminalåtkomst endast i den omfattning och under den tid som behövs för
att kontrollera aktuella transporter.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Ulrika Söderqvist
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2017/18:269, bet. 2018/19:JuU3, rskr. 2018/19:10.

2 Senaste lydelse 2014:588.

SFS

2018:1701

Publicerad
den

20 november 2018

Viktiga lagar inom ordning och säkerhet
JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

Arbetar du med frågor som rör ordning och säkerhet? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ordning och säkerhet.