SFS 1993:1412 Lag om ändring i polislagen (1984:387)

Du är här: Start / Ordning och säkerhet / Polislag (1984:387) / SFS 1993:1412 Lag om ändring i polislagen (1984:387)
SFS 1993_1412 Lag om ändring i polislagen (1984_387)

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1993:1412
Utkom från trycket
den 21 december 1993

Lag
om ändring i polislagen (1984:387);

utfärdad den 9 december 1993.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 19 § polislagen (1984: 387) skall

ha följande lydelse.

19 §2 En polisman som med laga stöd griper eller annars omhändertar
eller avlägsnar någon får i anslutning till ingripandet kroppsvisitera denne
i den utsträckning som är nödvändig

1. av säkerhetsskäl för att vapen eller andra farliga föremål skall kunna

tas om hand, eller

2. för att hans identitet skall kunna fastställas.
En polisman får också kroppsvisitera i den utsträckning det behövs för

att söka efter vapen eller andra farliga föremål som är ägnade att användas
vid brott mot liv eller hälsa, om det med hänsyn till omständigheterna kan
antas att ett sådant föremål kan förklaras förverkat enligt 36 kap. 3 §
brottsbalken.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1994.

På regeringens vägnar

GUN HELLSVIK

Fredrik Wersäll
(Justitiedepartementet)

1

Prop. 1993/94:24, bet. 1993/94:JuU7, rskr. 1993/94:67.

2

Senaste lydelse 1987:577.

3667

Viktiga lagar inom ordning och säkerhet
JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

Arbetar du med frågor som rör ordning och säkerhet? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ordning och säkerhet.