SFS 1994:264 Lag om ändring i polislagen (1984:387)

Du är här: Start / Ordning och säkerhet / Polislag (1984:387) / SFS 1994:264 Lag om ändring i polislagen (1984:387)
SFS 1994_264 Lag om ändring i polislagen (1984_387)

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

478

SFS 1994:264

Utkom från trycket
den 10 maj 1994

Lag
om ändring i polislagen (1984:387);

utfärdad den 28 april 1994.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att det i polislagen (1984:387) skall

införas en ny paragraf, 7 a § , och närmast före 7 a § en ny rubrik av
följande lydelse.

1

Prop. 1993/94:65, bet. 1993/94: AU 16, rskr. 1993/94:257.

background image

SFS 1994:264

Förflyttning

7 a § En arbetstagare som är anställd vid Rikspolisstyrelsen för arbete i
polisverksamhet för att förebygga och avslöja brott mot rikets säkerhet får
förflyttas till en annan statlig anställning enligt de närmare föreskrifter
som regeringen meddelar. En arbetstagare som är polisman får därvid
endast förflyttas till en annan anställning som polisman.

Förflyttning enligt första stycket till en anställning hos en myndighet

inom något annat verksamhetsområde från ske endast om arbetsuppgifter-
na är likartade eller arbetstagaren med hänsyn till sin utbildning är lämpad
för anställningen.

I mål eller ärenden om förflyttning skall 36 § andra stycket, 37 och 39 §§

lagen (1994:260) om offentlig anställning tillämpas.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1994.

På regeringens vägnar

GUN HELLSVIK

Fredrik Wersäll
(Justitiedepartementet)

479

Viktiga lagar inom ordning och säkerhet
JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

Arbetar du med frågor som rör ordning och säkerhet? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ordning och säkerhet.