SFS 1998:27 Lag om ändring i polislagen (1984:387)

Du är här: Start / Ordning och säkerhet / Polislag (1984:387) / SFS 1998:27 Lag om ändring i polislagen (1984:387)
SFS 1998_27 Lag om ändring i polislagen (1984_387)

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1998:27
Utkom från trycket
den 10 februari 1998

Lag
om ändring i polislagen (1984:387);

utfärdad den 29 januari 1998.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om polislagen (1984:387)
dels att nuvarande 22, 23 och 24 §§ skall betecknas 23, 29 respektive

30§§,

dels att 9, 10 ,17 och den nya 29 §§ skall ha följande lydelse,
dels att rubriken före 11 § skall lyda "Tillfälliga omhändertaganden, av-

lägsnanden m.m."

dels att rubrikerna närmast före nuvarande 22 och 23 §§ skall sättas när-

mast före de nya 23 respektive 29 §§,

dels att det i lagen skall införas tio nya paragrafer, 10 a, 13 a-c, 22 och

24-28 §§ samt närmast före 25 och 27 §§ nya rubriker av följande lydelse.

9 § När en polisman får kännedom om ett brott som hör under allmänt åtal,
skall han lämna rapport om det till sin förman så snart det kan ske.

En polisman får lämna rapporteftergift om brottet med hänsyn till omstän-

digheterna i det särskilda fallet är obetydligt och det är uppenbart att brottet
inte skulle föranleda annan påföljd än böter.

10 § En polisman får, i den mån andra medel är otillräckliga och det med

hänsyn till omständigheterna är försvarligt, använda våld för att genomföra
en tjänsteåtgärd, om

1. han möts med våld eller hot om våld

2. någon som skall häktas, anhållas eller annars med laga stöd berövas fri-

heten försöker undkomma eller polismannen annars möts av motstånd när
han skall verkställa ett sådant frihetsberövande,

3. det är fråga om att avvärja en straffbelagd handling eller en fara för liv,

hälsa eller värdefull egendom eller för omfattande skada i miljön,

4. polismannen med laga stöd skall avvisa eller avlägsna någon från ett

visst område eller utrymme eller verkställa eller biträda vid kroppsvisitation,
kroppsbesiktning eller annan liknande åtgärd, vid beslag eller annat omhän-
dertagande av egendom eller vid sådan husrannsakan som avses i rätte-
gångsbalken,

1

Prop. 1996/97:175, bet. 1997/98:JuU7, rskr. 1997/98:138.

66

background image

SFS 1998:27

5. polismannen med laga stöd skall stoppa ett fordon eller annat tran-

sportmedel,

6. polismannen annars med laga stöd har att bereda sig tillträde till, av-

spärra, tillstänga eller utrymma byggnad, rum eller område, biträda någon i
myndighetsutövning med en sådan eller någon liknande åtgärd eller vid exe-
kutiv förrättning enligt vad som är föreskrivet därom, eller

7. åtgärden i annat fall är oundgängligen nödvändig för den allmänna ord-

ningens eller säkerhetens upprätthållande och det är uppenbart att den inte
kan genomföras utan våld. I fall som avses i första stycket 4 och 6 får våld
mot person brukas endast om polismannen eller den som han biträder möts
av motstånd.

Om rätt att i vissa fall bruka våld finns i övrigt föreskrifter i 24 kap. brotts-

balken.

10 a § Vad som i 15 § första stycket lagen (1976:371) om behandlingen av

häktade och anhållna m.fl. föreskrivs i fråga om rätten att belägga någon
med fängsel skall gälla även då en polisman omhändertar eller på annat sätt
inskränker någons rörelsefrihet.

13 a § Om någon försöker tränga in på ett område eller i ett utrymme till

vilket tillträde har förbjudits med stöd av denna lag eller annan författning,
får en polisman avvisa eller avlägsna honom från området eller utrymmet,
när det är nödvändigt för att ordningen eller säkerheten skall kunna upprätt-
hållas. Detsamma gäller den som vägrar lämna ett sådant område eller ut-
rymme, eller som inte följer en enligt denna lag meddelad anvisning att följa
en viss väg.

13 b § Har polismyndigheten med stöd av 2 kap. 22 eller 23 § ordnings-

lagen (1993:1617) beslutat ställa in eller upplösa en allmän sammankomst
eller en offentlig tillställning, får en polisman avvisa eller avlägsna deltagare
och åskådare, om det behövs för att syftet med beslutet skall uppnås.

13 c § Om en folksamling, som inte är en allmän sammankomst eller of-

fentlig tillställning enligt ordningslagen (1993:1617), genom sitt upp-
trädande stör den allmänna ordningen eller utgör en omedelbar fara för
denna, får deltagarna i folksamlingen avvisas eller avlägsnas från det område
eller utrymme där de befinner sig, om det är nödvändigt för att ordningen
skall kunna upprätthållas.

En sådan åtgärd får vidtas utan föregående beslut av polismyndigheten en-

dast om det är så brådskande att polismyndighetens beslut inte kan avvaktas.

17 § Vid omhändertagande enligt denna lag skall tillses att åtgärden inte

orsakar den omhändertagne större olägenhet än som är oundviklig med hän-
syn till åtgärdens syfte eller väcker onödig uppmärksamhet. Den som har
omhändertagits får inte underkastas annan inskränkning i sin frihet än som

behövs med hänsyn till ändamålet med åtgärden, ordning eller säkerhet. Den
omhändertagne får tas i förvar om det är nödvändigt med hänsyn till ordning
eller säkerhet. Den som är under femton år får dock inte tas i förvar.

22 § En polisman får stoppa ett fordon eller annat transportmedel

67

background image

SFS 1998:27

1. om det finns anledning att anta att någon som färdas i fordonet har gjort

sig skyldig till brott,

2. om det av någon annan anledning behövs för att med laga stöd ingripa

mot någon som färdas i fordonet, genom att beröva honom friheten, på annat
sätt inskränka hans rörelsefrihet eller underkasta honom kroppsvisitation el-
ler kroppsbesiktning,

3. om det behövs för att med laga stöd genomföra husrannsakan i fordonet

eller

4. om det behövs för att reglera trafiken eller för att kontrollera fordon el-

ler förare enligt vad som är särskilt föreskrivet.

24 § I samband med allvarliga störningar av den allmänna ordningen eller

säkerheten får polismyndigheten, om det är nödvändigt för att ordningen el-
ler säkerheten skall kunna upprätthållas, förbjuda tillträde till visst område

eller utrymme. Detsamma gäller om det finns risk för sådana störningar.

Under samma förutsättningar som anges i första stycket får polismyn-

digheten anvisa deltagare i en folksamling att följa en viss väg.

Om det är så brådskande att polismyndighetens beslut inte kan avvaktas,

får en polisman, i avvaktan på polismyndighetens beslut, meddela sådana
förbud och anvisningar som avses i första och andra stycket.

Uppgifter från transportföretag

25 § Ett transportföretag som befordrar varor, passagerare eller fordon till
eller från Sverige skall på begäran av en polismyndighet skyndsamt lämna
de aktuella uppgifter om ankommande och avgående transporter, som företa-
get har tillgång till. Transportföretaget har endast skyldighet att lämna de
uppgifter om passagerare som avser namn, resrutt, bagage och medpassa-
gerare samt sättet för betalning och bokning.

Polismyndigheten får begära uppgifter enligt första stycket endast om

uppgifterna kan antas ha betydelse för den brottsbekämpande verksamheten.

26 § Transportföretag får lämna uppgifter enligt 25 § på så sätt att de görs
läsbara för polismyndigheten genom terminalåtkomst.

Polismyndigheten får ta del av uppgifter genom terminalåtkomst endast i

den omfattning och under den tid som behövs för att kontrollera aktuella
transporter. Polismyndigheten får inte ändra eller på annat sätt bearbeta eller
lagra uppgifter som hålls tillgängliga på detta sätt.

Uppgifter om enskilda personer som lämnats på annat sätt än genom ter-

minalåtkomst, skall omedelbart förstöras, om de visar sig sakna betydelse
för utredning av eller lagföring för brott.

Dokumentation

27 § Protokoll skall föras över ingripande som innebär att någon avvisas,
avlägsnas, omhändertas eller grips. Protokoll skall också föras över hus-
rannsakan och liknande åtgärder enligt denna lag samt vid omhändertagande
av föremål.

68

background image

SFS 1998:27

Av protokollet skall det framgå

1. vem som har fattat beslutet om ingripandet,

2. grunden för beslutet och tidpunkten när det har fattats,
3. vem eller vilka som har deltagit i ingripandet,
4. vem eller vilka som ingripandet har riktat sig mot,
5. tiden för ingripandet samt
6. vad som i övrigt har förekommit vid ingripandet.
Ansvarig för att protokoll upprättas är, i fråga om uppgifter som avses i

andra stycket 1 och 2, den som har fattat beslutet och i fråga om uppgifter
som avses i andra stycket 3-6, den som är att anse som förman vid in-
gripandet.

I rättegångsbalken finns bestämmelser om protokoll över beslag, husrann-

sakan samt kroppsvisitation och kroppsbesiktning.

28 § Protokoll skall föras över ingripanden som innebär användning av
fängsel, skjutvapen, tårgas samt tekniska hjälpmedel för att stoppa fordon el-
ler annat transportmedel. Ett sådant protokoll skall innehålla uppgift om skä-
len för åtgärden. Ansvarig för att protokoll upprättas är den som har fattat be-
slutet.

29 §2 Vad som föreskrivs i 10 § första stycket 1, 2 och 4 gäller även sådan
vaktpost eller annan som vid försvarsmakten tjänstgör för bevakning eller
för att upprätthålla ordning och föreskrifterna i 10 § första stycket 1-4 även
tjänsteman vid kustbevakningen som enligt särskilda bestämmelser medver-
kar vid polisiär övervakning. Bestämmelsen i 10 § första stycket 2 gäller
dessutom den som annars med laga stöd skall verkställa ett frihetsberövande
och bestämmelsen i samma paragraf första stycket 4 den som i myndighets-
utövning har befogenhet att verkställa någon sådan åtgärd som där anges.
Vid ingripande med stöd av 10 § första stycket 4 tillämpas också andra

stycket samma paragraf.

När den som avses i första stycket med laga stöd berövar någon friheten

eller avlägsnar någon, tillämpas också 19 § 1.

Bestämmelserna i 10 a och 13 §§ gäller också en ordningsvakt, om inte

annat framgår av hans förordnande. Har en ordningsvakt omhändertagit nå-
gon, gäller dock att den omhändertagne skyndsamt skall överlämnas till när-
maste polisman. I fråga om befogenhet för en tjänsteman vid kustbevak-
ningen att tillämpa 13 § finns särskilda bestämmelser.

Denna lag träder i kraft den 1 april 1998.

På regeringens vägnar

LAILA FREIVALDS

Fredrik Wersäll
(Justitiedepartementet)

2

Senaste lydelse av förutvarande 23 § 1988:46.

69

Viktiga lagar inom ordning och säkerhet
JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

Arbetar du med frågor som rör ordning och säkerhet? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ordning och säkerhet.