SFS 2020:1050 Lag om ändring i polislagen (1984:387)

Du är här: Start / Ordning och säkerhet / Polislag (1984:387) / SFS 2020:1050 Lag om ändring i polislagen (1984:387)
SFS2020-1050.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i polislagen (1984:387)

Utfärdad den 26 november 2020

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att det i polislagen (1984:387) ska in-
föras en ny paragraf, 19 a §, av följande lydelse.

19 a § En polisman får i samband med ett förhör som hålls i Polismyndig-
hetens eller Säkerhetspolisens lokaler kroppsvisitera förhörspersonen, om
det är nödvändigt av säkerhetsskäl för att söka efter vapen eller andra farliga
föremål.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2021.

På regeringens vägnar

MIKAEL DAMBERG

Maria Lindeberg
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2019/20:186, bet. 2020/21:JuU3, rskr. 2020/21:57.

SFS

2020:1050

Publicerad
den

2 december 2020

Viktiga lagar inom ordning och säkerhet
JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

Arbetar du med frågor som rör ordning och säkerhet? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ordning och säkerhet.