SFS 1999:329 Lag om ändring i polislagen (1984:387)

Du är här: Start / Ordning och säkerhet / Polislag (1984:387) / SFS 1999:329 Lag om ändring i polislagen (1984:387)
990329.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i polislagen (1984:387);

utfärdad den 27 maj 1999.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 10 § polislagen (1984:387) skall ha

följande lydelse.

10 §

2

En polisman får, i den mån andra medel är otillräckliga och det med

hänsyn till omständigheterna är försvarligt, använda våld för att genomföra
en tjänsteåtgärd, om

1. han möts med våld eller hot om våld,
2. någon som skall häktas, anhållas eller annars med laga stöd berövas fri-

heten försöker undkomma eller polismannen annars möts av motstånd när
han skall verkställa ett sådant frihetsberövande,

3. det är fråga om att avvärja en straffbelagd handling eller en fara för liv,

hälsa eller värdefull egendom eller för omfattande skada i miljön,

4. polismannen med laga stöd skall avvisa eller avlägsna någon från ett

visst område eller utrymme eller verkställa eller biträda vid kroppsvisitation,
kroppsbesiktning eller annan liknande åtgärd, vid beslag eller annat omhän-
dertagande av egendom eller vid sådan husrannsakan som avses i rättegångs-
balken,

5. polismannen med laga stöd skall stoppa ett fordon eller annat transport-

medel,

6. polismannen annars med laga stöd har att bereda sig tillträde till, av-

spärra, tillstänga eller utrymma byggnad, rum eller område, biträda någon i
myndighetsutövning med en sådan eller någon liknande åtgärd eller vid exe-
kutiv förrättning enligt vad som är föreskrivet därom, eller

7. åtgärden i annat fall är oundgängligen nödvändig för den allmänna ord-

ningens eller säkerhetens upprätthållande och det är uppenbart att den inte
kan genomföras utan våld.

I fall som avses i första stycket 4 och 6 får våld mot person brukas endast

om polismannen eller den som han biträder möts av motstånd.

Om rätt att i vissa fall bruka våld finns i övrigt föreskrifter i 24 kap. brotts-

balken.

1

Prop. 1998/99:91, bet. 1998/99:TU13, rskr. 1998/99:214.

2

Senaste lydelse 1998:27.

SFS 1999:329

Utkom från trycket
den 8 juni 1999

background image

2

SFS 1999:329

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 1999

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1999.

På regeringens vägnar

LENA HJELM-WALL�0N

Anders Perklev
(Justitiedepartementet)

Viktiga lagar inom ordning och säkerhet
JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

Arbetar du med frågor som rör ordning och säkerhet? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ordning och säkerhet.