SFS 2003:413 Lag om ändring i polislagen (1984:387)

Du är här: Start / Ordning och säkerhet / Polislag (1984:387) / SFS 2003:413 Lag om ändring i polislagen (1984:387)
030413.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i polislagen (1984:387);

utfärdad den 12 juni 2003.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 3 § polislagen (1984:387) skall ha

följande lydelse.

3 §

Polisen skall samarbeta med åklagarmyndigheterna. Samarbete skall

också äga rum med andra myndigheter och organisationer vilkas verksamhet
berör polisverksamheten. Särskilt åligger det därvid polisen att fortlöpande
samarbeta med myndigheterna inom socialtjänsten och snarast underrätta
dessa om förhållanden som bör föranleda någon åtgärd av dem.

Bestämmelser om skyldighet att anmäla till socialnämnden att ett barn

kan behöva nämndens skydd finns i 14 kap. 1

§ socialtjänstlagen

(2001:453).

Andra myndigheter skall ge polisen stöd i dess arbete.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2003.

På regeringens vägnar

THOMAS BODSTR�M

Stefan

Johansson

(Justitiedepartementet)

1

Prop. 2002/03:53, bet. 2002/03:SoU15, rskr. 2002/03:225.

SFS 2003:413

Utkom från trycket
den 23 juni 2003

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2003

Viktiga lagar inom ordning och säkerhet
JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

Arbetar du med frågor som rör ordning och säkerhet? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ordning och säkerhet.