SFS 2005:469 Lag om ändring i polislagen (1984:387)

Du är här: Start / Ordning och säkerhet / Polislag (1984:387) / SFS 2005:469 Lag om ändring i polislagen (1984:387)
050469.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i polislagen (1984:387);

utfärdad den 9 juni 2005.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att det i polislagen (1984:387) skall

införas en ny paragraf, 12 a §, av följande lydelse.

12 a §

Om det finns skälig anledning anta att någon skall omhändertas

med stöd av 13 § lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall och
socialnämndens beslut om sådant omhändertagande inte kan avvaktas med
hänsyn till att det finns en överhängande och allvarlig risk för att den en-
skilde kommer till skada, får den enskilde tas om hand av en polisman för att
genom dennes försorg skyndsamt överlämnas till sjukhus.

Bestämmelserna i första stycket innebär ingen inskränkning i möjlighe-

terna att omhänderta en person enligt lagen (1976:511) om omhänderta-
gande av berusade personer m.m.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2005.

På regeringens vägnar

THOMAS BODSTR�M

Charlotte von Essen
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2004/05:123, bet. 2004/05:SoU15, rskr. 2004/05:271.

SFS 2005:469

Utkom från trycket
den 17 juni 2005

6 SFS 2005:429�474

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2005

Viktiga lagar inom ordning och säkerhet
JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

Arbetar du med frågor som rör ordning och säkerhet? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ordning och säkerhet.