SFS 2005:469 Lag om ändring i polislagen (1984:387)

Du är här: Start / Ordning och säkerhet / Polislag (1984:387) / SFS 2005:469 Lag om ändring i polislagen (1984:387)
050469.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i polislagen (1984:387);

utfärdad den 9 juni 2005.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att det i polislagen (1984:387) skall

införas en ny paragraf, 12 a §, av följande lydelse.

12 a §

Om det finns skälig anledning anta att någon skall omhändertas

med stöd av 13 § lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall och
socialnämndens beslut om sådant omhändertagande inte kan avvaktas med
hänsyn till att det finns en överhängande och allvarlig risk för att den en-
skilde kommer till skada, får den enskilde tas om hand av en polisman för att
genom dennes försorg skyndsamt överlämnas till sjukhus.

Bestämmelserna i första stycket innebär ingen inskränkning i möjlighe-

terna att omhänderta en person enligt lagen (1976:511) om omhänderta-
gande av berusade personer m.m.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2005.

På regeringens vägnar

THOMAS BODSTR�M

Charlotte von Essen
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2004/05:123, bet. 2004/05:SoU15, rskr. 2004/05:271.

SFS 2005:469

Utkom från trycket
den 17 juni 2005

6 SFS 2005:429�474

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2005

Viktiga lagar inom ordning och säkerhet