SFS 2006:515 Lag om ändring i polislagen (1984:387)

Du är här: Start / Ordning och säkerhet / Polislag (1984:387) / SFS 2006:515 Lag om ändring i polislagen (1984:387)
060515.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i polislagen (1984:387);

utfärdad den 1 juni 2006.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att det i polislagen (1984:387) skall

införas en ny paragraf, 2 a §, av följande lydelse.

2 a § Polisen får bedriva särskilt personsäkerhetsarbete beträffande vittnen
och andra hotade personer. Regeringen får meddela föreskrifter om sådant
säkerhetsarbete. I sådana föreskrifter får det anges att även andra myndig-
heter får bedriva särskilt personsäkerhetsarbete.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2006.

På regeringens vägnar

JENS ORBACK

Charlotte von Essen
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2005/06:138, bet. 2005/06:JuU36, rskr. 2005/06:297.

SFS 2006:515

Utkom från trycket
den 14 juni 2006

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2006

Viktiga lagar inom ordning och säkerhet
JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

Arbetar du med frågor som rör ordning och säkerhet? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ordning och säkerhet.