SFS 2006:515 Lag om ändring i polislagen (1984:387)

Du är här: Start / Ordning och säkerhet / Polislag (1984:387) / SFS 2006:515 Lag om ändring i polislagen (1984:387)
060515.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i polislagen (1984:387);

utfärdad den 1 juni 2006.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att det i polislagen (1984:387) skall

införas en ny paragraf, 2 a §, av följande lydelse.

2 a § Polisen får bedriva särskilt personsäkerhetsarbete beträffande vittnen
och andra hotade personer. Regeringen får meddela föreskrifter om sådant
säkerhetsarbete. I sådana föreskrifter får det anges att även andra myndig-
heter får bedriva särskilt personsäkerhetsarbete.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2006.

På regeringens vägnar

JENS ORBACK

Charlotte von Essen
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2005/06:138, bet. 2005/06:JuU36, rskr. 2005/06:297.

SFS 2006:515

Utkom från trycket
den 14 juni 2006

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2006

Viktiga lagar inom ordning och säkerhet