SFS 2022:318 Lag om ändring i polislagen (1984:387)

Du är här: Start / Ordning och säkerhet / Polislag (1984:387) / SFS 2022:318 Lag om ändring i polislagen (1984:387)
SFS2022-318.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

1 2 3 4 5 6

7 8 9 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i polislagen (1984:387)

Utfärdad den 28 april 2022

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 10, 20 och 27 §§ polislagen
(1984:387) ska ha följande lydelse.

10 §2 En polisman får, i den mån andra medel är otillräckliga och det med
hänsyn till omständigheterna är försvarligt, använda våld för att genomföra
en tjänsteåtgärd, om

1. han eller hon möts med våld eller hot om våld,
2. någon som ska häktas, anhållas eller annars med laga stöd berövas

friheten försöker undkomma eller polismannen annars möts av motstånd när
han eller hon ska verkställa ett sådant frihetsberövande,

3. det är fråga om att avvärja en straffbelagd handling eller en fara för liv,

hälsa eller värdefull egendom eller för omfattande skada i miljön,

4. polismannen med laga stöd ska avvisa eller avlägsna någon från ett

visst område eller utrymme, eller verkställa eller biträda vid kropps-
visitation, kroppsbesiktning eller någon annan liknande åtgärd, vid beslag
eller något annat omhändertagande av egendom eller vid sådan husrann-
sakan som avses i rättegångsbalken eller vid genomsökning på distans,

5. polismannen med laga stöd ska stoppa ett fordon eller något annat

transportmedel eller ska kontrollera ett fordon eller ett fordons last,

6. polismannen annars med laga stöd ska bereda sig tillträde till, spärra

av, tillstänga eller utrymma en byggnad, ett rum eller ett område, eller
biträda någon i myndighetsutövning med en sådan eller någon annan
liknande åtgärd eller vid exekutiv förrättning enligt vad som är föreskrivet
om det, eller

7. åtgärden i något annat fall är oundgängligen nödvändig för den

allmänna ordningens eller säkerhetens upprätthållande och det är uppenbart
att den inte kan genomföras utan våld.

I fall som avses i första stycket 4 och 6 får våld mot person brukas endast

om polismannen eller den som han eller hon biträder möts av motstånd.

Om rätt att i vissa fall bruka våld finns i övrigt föreskrifter i 24 kap.

brottsbalken.

20 §3 För att söka efter en person som med laga stöd ska omhändertas får
en polisman bereda sig tillträde till den eftersöktes bostad eller till något
annat hus, rum eller ställe som tillhör eller disponeras av honom eller henne.
Detsamma gäller i fråga om en lokal som är tillgänglig för allmänheten.

1 Prop. 2021/22:119, bet. 2021/22:JuU15, rskr. 2021/22:243.
2 Senaste lydelse 2002:577.
3 Senaste lydelse 2014:588.

SFS

2022:318

Publicerad
den

4 maj 2022

background image

SFS

2022:318

2

Finns det synnerliga skäl att anta att den eftersökte uppehåller sig hos någon
annan, får polismannen bereda sig tillträde även dit. På motsvarande sätt får
en polisman bereda sig tillträde till en bostad eller något annat ställe för att
söka efter ett föremål som polisen med stöd av lag eller någon annan
författning ska omhänderta. Det som nyss har sagts om den eftersökte gäller
då i stället föremålets ägare eller innehavare.

För att söka efter någon som har intagits i en kriminalvårdsanstalt efter att

ha dömts till fängelse i minst fyra år och som har avvikit får en polisman
undersöka transportmedel på viss plats, om den som har avvikit kan antas
utgöra en allvarlig fara för någon annans liv eller hälsa eller för rikets
säkerhet och det finns särskild anledning att anta att han eller hon kan
komma att passera platsen. En polisman har samma befogenhet för att söka
efter någon som genomgår psykiatrisk tvångsvård eller som överlämnats till
rättspsykiatrisk vård och som avvikit från en sjukvårdsinrättning, om det
med hänsyn till omständigheterna finns särskilda skäl att anta att den som
har avvikit utgör en allvarlig fara för någon annans liv eller hälsa eller för
rikets säkerhet.

En åtgärd som avses i första eller andra stycket får endast i brådskande

fall vidtas utan föregående beslut av Polismyndigheten eller Säkerhets-
polisen. Endast om det finns särskilda skäl får åtgärden vidtas mellan
klockan 21 och 6.

I fråga om husrannsakan för att söka efter föremål som kan tas i beslag

eller förvar eller användas vid en genomsökning på distans och för att söka
efter den som ska gripas, anhållas eller häktas eller hämtas till förhör eller
inställelse vid domstol finns bestämmelser i rättegångsbalken.

27 §4 Protokoll ska föras över ingripande som innebär att någon avvisas,
avlägsnas, omhändertas eller grips. Protokoll ska också föras över husrann-
sakan och liknande åtgärder enligt denna lag samt vid omhändertagande av
föremål.

Av protokollet ska det framgå
1. vem som har fattat beslutet om ingripandet,
2. grunden för beslutet och tidpunkten när det har fattats,
3. vem eller vilka som har deltagit i ingripandet,
4. vem eller vilka som ingripandet har riktat sig mot,
5. tiden för ingripandet samt
6. vad som i övrigt har förekommit vid ingripandet.
Ansvarig för att protokoll upprättas är, i fråga om uppgifter som avses i

andra stycket 1 och 2, den som har fattat beslutet och i fråga om uppgifter
som avses i andra stycket 3�6, den som är att anse som förman vid
ingripandet.

I rättegångsbalken finns bestämmelser om protokoll över förvar, beslag,

husrannsakan, genomsökning på distans samt kroppsvisitation och kropps-
besiktning.

Denna lag träder i kraft den 1 juni 2022.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Ida Wettervik
(Justitiedepartementet)

4 Senaste lydelse 2008:378.

Viktiga lagar inom ordning och säkerhet
JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

Arbetar du med frågor som rör ordning och säkerhet? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ordning och säkerhet.