SFS 1998:1555 Lag om ändring i polislagen (1984:387)

Du är här: Start / Ordning och säkerhet / Polislag (1984:387) / SFS 1998:1555 Lag om ändring i polislagen (1984:387)
981555.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Lag
om ändring i polislagen (1984:387);

utfärdad den 3 december 1998.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om polislagen (1984:387)2

dels att 6 § skall upphöra att gälla,
dels att rubrikerna närmast före 4, 6 och 7 §§ skall utgå,
dels att 4, 5 och 5a §§ skall ha följande lydelse.

4 § Varje län utgör ett polisdistrikt. I varje polisdistrikt finns en polismyn-
dighet som ansvarar för polisverksamheten inom distriktet. Regeringen eller
den myndighet som regeringen utser bestämmer i vad mån en polis-
myndighet skall bedriva verksamhet utanför sitt distrikt.

Polismännen är tjänstemän hos polismyndigheterna, i den mån inte annat

föreskrivs av regeringen. Regeringen bestämmer vad som avses med polis-
man.

5 §

3 För ledningen av polismyndigheten finns en polisstyrelse. Polis-

styrelsen består av polismyndighetens chef (polischefen) och av det antal
övriga ledamöter som regeringen bestämmer.

Polisstyrelsens ledamöter utom polischefen utses av regeringen. För dessa

ledamöter skall lika många suppleanter utses.

De ledamöter och suppleanter som utses skall vara svenska medborgare,

vara bosatta inom distriktet och ha rösträtt vid val av kommunfullmäktige.
De bör utses så att erfarenhet av kommunal verksamhet blir företrädd bland
dem. Vidare bör beaktas att de olika delarna av polisdistriktet blir
representerade.

5 a §

4 Polisstyrelsen får inrätta en eller flera polisnämnder för att under

styrelsen leda polismyndigheten inom den eller de delar av polisdistriktet
som styrelsen bestämmer.

I en polisnämnd skall ingå antingen polischefen eller den ställ-

företrädande polischefen och det antal övriga ledamöter, lägst fem och högst
tio, som polisstyrelsen bestämmer. Dessa ledamöter utses av polisstyrelsen.

1

Prop. 1998/99:1, utg.omr. 4, bet. 1998/99:JuU5, rskr. 1998/99:36.

2

Senaste lydelse av 6 § 1990:997.

3

Senaste lydelse 1996:1437.

4

Senaste lydelse 1990:997.

Svensk författningssamling

SFS 1998:1555
Utkom från trycket
den 16 december 1998

background image

SFS 1998:1555

2

Polisstyrelsen får bestämma att också chef för polisområde skall ingå. För
de ledamöter som utses av polisstyrelsen skall lika många suppleanter utses.

I fråga om de ledamöter och suppleanter som utses av polisstyrelsen

tillämpas 5 § tredje stycket första och andra meningarna.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999.

På regeringens vägnar

BRITTA LEJON

Anders Perklev
(Justitiedepartementet)

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 1998

Viktiga lagar inom ordning och säkerhet
JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

Arbetar du med frågor som rör ordning och säkerhet? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ordning och säkerhet.