SFS 2004:1356 Lag om ändring i polislagen (1984:387)

Du är här: Start / Ordning och säkerhet / Polislag (1984:387) / SFS 2004:1356 Lag om ändring i polislagen (1984:387)
041356.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i polislagen (1984:387);

utfärdad den 16 december 2004.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 5 a § polislagen (1984:387) skall

ha följande lydelse.

5 a §

2 Polisstyrelsen får inrätta en eller flera polisnämnder för att under

styrelsen leda polismyndigheten inom den eller de delar av polisdistriktet
som styrelsen bestämmelser.

I en polisnämnd skall ingå antingen polischefen, den ställföreträdande po-

lischefen eller chefen för respektive polisområde. Vidare skall det ingå det
antal ledamöter, lägst fem och högst tio, som polisstyrelsen bestämmer.
Dessa ledamöter utses av polisstyrelsen. För de ledamöter som utses av po-
lisstyrelsen skall lika många suppleanter utses.

I fråga om de ledamöter och suppleanter som utses av polisstyrelsen till-

lämpas 5 § tredje stycket första och andra meningarna.

Denna lag träder i kraft den 1 februari 2005.

På regeringens vägnar

THOMAS BODSTR�M

Charlotte von Essen
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2004/05:1, utg.område 4, bet. 2004/05:JuU1, rskr. 2004/05:105.

2 Senaste lydelse 1998:1555.

SFS 2004:1356

Utkom från trycket
den 27 december 2004

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2004

Viktiga lagar inom ordning och säkerhet
JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

Arbetar du med frågor som rör ordning och säkerhet? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ordning och säkerhet.