SFS 2018:1715 Lag om ändring i säkerhetsskyddslagen (2018:585)

Du är här: Start / Ordning och säkerhet / Säkerhetsskyddslag (2018:585) / SFS 2018:1715 Lag om ändring i säkerhetsskyddslagen (2018:585)
SFS2018-1715.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i säkerhetsskyddslagen (2018:585)

Utfärdad den 15 november 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om säkerhetsskydds-
lagen (2018:585)

dels att 3 kap. 13 och 14 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna ska införas en

ny punkt, 5, av följande lydelse.

3 kap.
13 §
Med registerkontroll avses att uppgifter hämtas från ett register som
omfattas av lagen (1998:620) om belastningsregister eller lagen (1998:621)
om misstankeregister. Med registerkontroll avses också att uppgifter som
behandlas med stöd av lagen (2018:1693) om polisens behandling av person-
uppgifter inom brottsdatalagens område hämtas.

14 § Registerkontroll ska göras om anställningen eller deltagandet i verk-
samheten har placerats i säkerhetsklass. Uppgifter ska löpande hämtas under
den tid deltagandet i den säkerhetskänsliga verksamheten pågår.

För säkerhetsklass 1 eller 2 får uppgifter om den kontrollerade som finns

i belastningsregistret eller misstankeregistret eller som behandlas med stöd
av lagen (2018:1693) om polisens behandling av personuppgifter inom
brottsdatalagens område hämtas. Motsvarande uppgifter får även hämtas om
den kontrollerades make eller sambo.

För säkerhetsklass 3 får sådana uppgifter om den kontrollerade som finns

i belastningsregistret eller misstankeregistret eller som behandlas hos Säker-
hetspolisen med stöd av lagen om polisens behandling av personuppgifter
inom brottsdatalagens område hämtas.

Om det finns synnerliga skäl får även andra uppgifter än sådana som

anges i andra och tredje styckena hämtas.

5. �ldre föreskrifter gäller fortfarande för uppgifter som hämtas från Säker-

hetspolisen och som behandlas med stöd av polisdatalagen (2010:361).

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Ulrika Söderqvist
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2017/18:269, bet. 2018/19:JuU3, rskr. 2018/19:10.

SFS

2018:1715

Publicerad
den

20 november 2018

Viktiga lagar inom ordning och säkerhet
JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

Arbetar du med frågor som rör ordning och säkerhet? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ordning och säkerhet.