SFS 2018:1715 Lag om ändring i säkerhetsskyddslagen (2018:585)

Du är här: Start / Ordning och säkerhet / Säkerhetsskyddslag (2018:585) / SFS 2018:1715 Lag om ändring i säkerhetsskyddslagen (2018:585)
SFS2018-1715.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i säkerhetsskyddslagen (2018:585)

Utfärdad den 15 november 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om säkerhetsskydds-
lagen (2018:585)

dels att 3 kap. 13 och 14 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna ska införas en

ny punkt, 5, av följande lydelse.

3 kap.
13 §
Med registerkontroll avses att uppgifter hämtas från ett register som
omfattas av lagen (1998:620) om belastningsregister eller lagen (1998:621)
om misstankeregister. Med registerkontroll avses också att uppgifter som
behandlas med stöd av lagen (2018:1693) om polisens behandling av person-
uppgifter inom brottsdatalagens område hämtas.

14 § Registerkontroll ska göras om anställningen eller deltagandet i verk-
samheten har placerats i säkerhetsklass. Uppgifter ska löpande hämtas under
den tid deltagandet i den säkerhetskänsliga verksamheten pågår.

För säkerhetsklass 1 eller 2 får uppgifter om den kontrollerade som finns

i belastningsregistret eller misstankeregistret eller som behandlas med stöd
av lagen (2018:1693) om polisens behandling av personuppgifter inom
brottsdatalagens område hämtas. Motsvarande uppgifter får även hämtas om
den kontrollerades make eller sambo.

För säkerhetsklass 3 får sådana uppgifter om den kontrollerade som finns

i belastningsregistret eller misstankeregistret eller som behandlas hos Säker-
hetspolisen med stöd av lagen om polisens behandling av personuppgifter
inom brottsdatalagens område hämtas.

Om det finns synnerliga skäl får även andra uppgifter än sådana som

anges i andra och tredje styckena hämtas.

5. �ldre föreskrifter gäller fortfarande för uppgifter som hämtas från Säker-

hetspolisen och som behandlas med stöd av polisdatalagen (2010:361).

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Ulrika Söderqvist
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2017/18:269, bet. 2018/19:JuU3, rskr. 2018/19:10.

SFS

2018:1715

Publicerad
den

20 november 2018

Viktiga lagar inom ordning och säkerhet