SFS 2003:156 Lag om ändring i säkerhetsskyddslagen (1996:627)

Du är här: Start / Ordning och säkerhet / Säkerhetsskyddslag (2018:585) / SFS 2003:156 Lag om ändring i säkerhetsskyddslagen (1996:627)
030156.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i säkerhetsskyddslagen (1996:627);

utfärdad den 24 april 2003.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 6 och 22 §§ säkerhetsskyddslagen

(1996:627) skall ha följande lydelse.

6 § Med säkerhetsskydd avses

1. skydd mot spioneri, sabotage och andra brott som kan hota rikets säker-

het,

2. skydd i andra fall av uppgifter som omfattas av sekretess enligt sekre-

tesslagen (1980:100) och som rör rikets säkerhet, och

3. skydd mot terroristbrott enligt 2 § lagen (2003:148) om straff för terro-

ristbrott (terrorism), även om brotten inte hotar rikets säkerhet.

22 §

2 Vid registerkontroll enligt 14 § får utlämnandet omfatta alla uppgif-

ter om den kontrollerade som finns i S�PO-registret eller annars behandlas
hos Säkerhetspolisen samt de uppgifter om den kontrollerade som finns i be-
lastningsregistret och i misstankeregistret om dom eller misstanke om brott
som avses i

� 3 kap. 1, 2, 5 och 6 §§ brottsbalken,
� 4 kap. 1�6 och 8�9 a §§ brottsbalken,
� 6 kap. 1 och 2 §§ brottsbalken,
� 8 kap. 4�6 §§ brottsbalken,
� 9 kap. 3 och 4 §§ brottsbalken,
� 12 kap. 3 § brottsbalken,
� 13 kap. 1�5 b och 7 §§ brottsbalken,
� 16 kap. 1�3, 5, 6 och 8 §§ brottsbalken,
� 17 kap. 1 § brottsbalken,
� 18 kap. 1 och 3�5 §§ brottsbalken,
� 19 kap. brottsbalken,
� 1 och 3 §§ narkotikastrafflagen (1968:64),
� 9 kap. 1 § vapenlagen (1996:67), och
� 2 § lagen (2003:148) om straff för terroristbrott.
�ven uppgift om försök och förberedelse till dessa gärningar får lämnas

ut.

1 Prop. 2002/03:38, bet. 2002/03:JuU12, rskr. 2002/03:148.

2 Senaste lydelse 1998:625.

SFS 2003:156

Utkom från trycket
den 7 maj 2003

background image

2

SFS 2003:156

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2003

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2003.

På regeringens vägnar

THOMAS BODSTR�M

Stefan Johansson
(Justitiedepartementet)

Viktiga lagar inom ordning och säkerhet