SFS 2003:156 Lag om ändring i säkerhetsskyddslagen (1996:627)

Du är här: Start / Ordning och säkerhet / Säkerhetsskyddslag (2018:585) / SFS 2003:156 Lag om ändring i säkerhetsskyddslagen (1996:627)
030156.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i säkerhetsskyddslagen (1996:627);

utfärdad den 24 april 2003.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 6 och 22 §§ säkerhetsskyddslagen

(1996:627) skall ha följande lydelse.

6 § Med säkerhetsskydd avses

1. skydd mot spioneri, sabotage och andra brott som kan hota rikets säker-

het,

2. skydd i andra fall av uppgifter som omfattas av sekretess enligt sekre-

tesslagen (1980:100) och som rör rikets säkerhet, och

3. skydd mot terroristbrott enligt 2 § lagen (2003:148) om straff för terro-

ristbrott (terrorism), även om brotten inte hotar rikets säkerhet.

22 §

2 Vid registerkontroll enligt 14 § får utlämnandet omfatta alla uppgif-

ter om den kontrollerade som finns i S�PO-registret eller annars behandlas
hos Säkerhetspolisen samt de uppgifter om den kontrollerade som finns i be-
lastningsregistret och i misstankeregistret om dom eller misstanke om brott
som avses i

� 3 kap. 1, 2, 5 och 6 §§ brottsbalken,
� 4 kap. 1�6 och 8�9 a §§ brottsbalken,
� 6 kap. 1 och 2 §§ brottsbalken,
� 8 kap. 4�6 §§ brottsbalken,
� 9 kap. 3 och 4 §§ brottsbalken,
� 12 kap. 3 § brottsbalken,
� 13 kap. 1�5 b och 7 §§ brottsbalken,
� 16 kap. 1�3, 5, 6 och 8 §§ brottsbalken,
� 17 kap. 1 § brottsbalken,
� 18 kap. 1 och 3�5 §§ brottsbalken,
� 19 kap. brottsbalken,
� 1 och 3 §§ narkotikastrafflagen (1968:64),
� 9 kap. 1 § vapenlagen (1996:67), och
� 2 § lagen (2003:148) om straff för terroristbrott.
�ven uppgift om försök och förberedelse till dessa gärningar får lämnas

ut.

1 Prop. 2002/03:38, bet. 2002/03:JuU12, rskr. 2002/03:148.

2 Senaste lydelse 1998:625.

SFS 2003:156

Utkom från trycket
den 7 maj 2003

background image

2

SFS 2003:156

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2003

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2003.

På regeringens vägnar

THOMAS BODSTR�M

Stefan Johansson
(Justitiedepartementet)

Viktiga lagar inom ordning och säkerhet
JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

Arbetar du med frågor som rör ordning och säkerhet? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ordning och säkerhet.