SFS 2021:76 Lag om ändring i säkerhetsskyddslagen (2018:585)

Du är här: Start / Ordning och säkerhet / Säkerhetsskyddslag (2018:585) / SFS 2021:76 Lag om ändring i säkerhetsskyddslagen (2018:585)
SFS2021-76.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i säkerhetsskyddslagen (2018:585)

Utfärdad den 4 februari 2021

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om säkerhetsskyddslagen
(2018:585)

dels att 3 kap. 4 § ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas en ny paragraf, 3 kap. 4 a §, av följande lydelse.

3 kap.
4 §
Säkerhetsprövningen ska utgå från uppgifter som kommit fram när
grundutredningen gjordes och den kännedom som i övrigt finns om den som
ska prövas, uppgifter som har lämnats ut efter registerkontroll och särskild
personutredning, arten av den verksamhet som prövningen gäller samt
omständigheterna i övrigt.

Bedömningen görs av den som beslutar om anställning eller annat

deltagande i den säkerhetskänsliga verksamheten, om inte annat följer av
tredje stycket eller 4 a §.

Om en myndighet har det bestämmande inflytandet över den prövades

lämplighet att delta i säkerhetskänslig verksamhet hos en enskild
verksamhetsutövare, är det i stället myndigheten som gör den slutliga
bedömningen.

Om det finns anledning till det, ska en tidigare gjord bedömning av en

persons lämplighet att delta i den säkerhetskänsliga verksamheten omprövas.

4 a § Bedömningen enligt 4 § görs av Domarnämnden när det gäller den
som är chef för

1. en allmän domstol eller allmän förvaltningsdomstol,
2. Arbetsdomstolen, eller
3. hyres- och arrendenämnderna i Stockholm, Göteborg eller Malmö.
För övriga ordinarie domare i allmänna domstolar, allmänna förvaltnings-

domstolar och Arbetsdomstolen och hyresråd i hyres- och arrendenämnder
görs bedömningen av respektive domstol eller nämnd.

Denna lag träder i kraft den 1 april 2021.

På regeringens vägnar

MIKAEL DAMBERG

Dan Leeman
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2020/21:11, bet. 2020/21:JuU12, rskr. 2020/21:168.

SFS

2021:76

Publicerad
den

6 februari 2021

Viktiga lagar inom ordning och säkerhet
JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

Arbetar du med frågor som rör ordning och säkerhet? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ordning och säkerhet.