SFS 2006:347 Lag om ändring i säkerhetsskyddslagen (1996:627)

Du är här: Start / Ordning och säkerhet / Säkerhetsskyddslag (2018:585) / SFS 2006:347 Lag om ändring i säkerhetsskyddslagen (1996:627)
060347.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i säkerhetsskyddslagen (1996:627);

utfärdad den 18 maj 2006.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 11, 15, 20, 22 och 23 §§ säkerhets-

skyddslagen (1996:627) skall ha följande lydelse.

11 § Säkerhetsprövning skall göras innan en person genom anställning
eller på något annat sätt deltar i verksamhet som har betydelse för rikets
säkerhet eller anlitas för uppgifter som är viktiga för skyddet mot terrorism.
Säkerhetsprövning får göras även under pågående anställning eller annat på-
gående deltagande i verksamheten. Prövningen skall klarlägga om personen
kan antas vara lojal mot de intressen som skyddas i denna lag och i övrigt
pålitlig från säkerhetssynpunkt.

Säkerhetsprövningen skall omfatta registerkontroll och särskild personut-

redning under de förutsättningar som anges i 13�19 §§.

15 §

2 Registerkontroll får göras efter framställan från en annan stat, om

1. den person som framställan gäller har eller har haft hemvist i Sverige,
2. personen skall delta i en verksamhet på det sätt som anges i 13 § första

stycket, och

3. det för deltagandet gäller regler i den andra staten om registerkontroll

som motsvarar reglerna i denna lag.

Skall en person som har eller har haft hemvist i Sverige delta i en säker-

hetskänslig verksamhet hos en mellanfolklig organisation där Sverige är
medlem, får registerkontroll göras, om organisationen har gjort en fram-
ställan om kontroll.

20 §

3 Riksdagen och dess myndigheter beslutar om placering i säkerhets-

klass och om registerkontroll såvitt avser riksdagens förvaltningsområde.
För anställda vid riksdagen bestämmer riksdagsförvaltningen efter samråd
med krigsdelegationens sekreterare om placering i säkerhetsklass och om re-
gisterkontroll.

I övrigt beslutar regeringen om placering i säkerhetsklass och om regis-

terkontroll. Regeringen får föreskriva att myndigheter och andra, för vilka
bestämmelserna om registerkontroll gäller, beslutar om placering i säker-
hetsklass och om registerkontroll. Denna beslutanderätt får dock tilldelas så-

1 Prop. 2005/06:137, bet. 2005/06:JuU27, rskr. 2005/06:243.

2 Senaste lydelse 1998:625.

3 Senaste lydelse 2000:434.

SFS 2006:347

Utkom från trycket
den 31 maj 2006

background image

2

SFS 2006:347

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2006

dana bolag, föreningar och stiftelser som avses i 1 § 2 eller sådana enskilda
som anges i 1 § 3 och 8 § endast om det finns särskilda skäl. Den myndighet
som regeringen bestämmer får besluta om registerkontroll enligt 15 §.

22 §

4 Vid registerkontroll enligt 14 § får utlämnandet omfatta alla uppgif-

ter om den kontrollerade som finns i belastningsregistret, misstankeregistret,
S�PO-registret och uppgifter som annars behandlas hos Säkerhetspolisen.

23 § Om det finns synnerliga skäl, får utlämnandet omfatta även andra
uppgifter än sådana som avses i 21 och 22 §§.

Registernämnden beslutar i varje enskilt fall om utlämnande av uppgifter

enligt denna paragraf.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2006.

På regeringens vägnar

THOMAS BODSTR�M

Thomas Ericsson
(Justitiedepartementet)

4 Senaste lydelse 2005:91.

Viktiga lagar inom ordning och säkerhet
JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

Arbetar du med frågor som rör ordning och säkerhet? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ordning och säkerhet.