SFS 2004:403 Lag om ändring i säkerhetsskyddslagen (1996:627)

Du är här: Start / Ordning och säkerhet / Säkerhetsskyddslag (2018:585) / SFS 2004:403 Lag om ändring i säkerhetsskyddslagen (1996:627)
040403.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i säkerhetsskyddslagen (1996:627);

utfärdad den 27 maj 2004.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 13

§ säkerhetsskyddslagen

(1996:627) skall ha följande lydelse.

13 §

Registerkontroll skall göras vid säkerhetsprövning som gäller anställ-

ning, uppdrag, tjänstgöring enligt lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt,
utbildning, besök eller något annat deltagande i verksamhet, om anställ-
ningen eller deltagandet i verksamheten har placerats i säkerhetsklass.

Registerkontroll skall inte göras när det gäller uppdrag som offentlig för-

svarare eller annat ombud inför domstol än offentligt ombud enligt 27 kap.
27 § rättegångsbalken. Registerkontroll skall inte heller göras när det gäller
uppdrag som ledamot i riksdagen eller i fullmäktige eller liknande uppdrag.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2004.

På regeringens vägnar

THOMAS BODSTR�M

Stefan Johansson
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2003/04:77, bet. 2003/04:JuU25, rskr. 2003/04:205.

SFS 2004:403

Utkom från trycket
den 8 juni 2004

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2004

Viktiga lagar inom ordning och säkerhet
JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

Arbetar du med frågor som rör ordning och säkerhet? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ordning och säkerhet.