SFS 2004:403 Lag om ändring i säkerhetsskyddslagen (1996:627)

Du är här: Start / Ordning och säkerhet / Säkerhetsskyddslag (2018:585) / SFS 2004:403 Lag om ändring i säkerhetsskyddslagen (1996:627)
040403.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i säkerhetsskyddslagen (1996:627);

utfärdad den 27 maj 2004.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 13

§ säkerhetsskyddslagen

(1996:627) skall ha följande lydelse.

13 §

Registerkontroll skall göras vid säkerhetsprövning som gäller anställ-

ning, uppdrag, tjänstgöring enligt lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt,
utbildning, besök eller något annat deltagande i verksamhet, om anställ-
ningen eller deltagandet i verksamheten har placerats i säkerhetsklass.

Registerkontroll skall inte göras när det gäller uppdrag som offentlig för-

svarare eller annat ombud inför domstol än offentligt ombud enligt 27 kap.
27 § rättegångsbalken. Registerkontroll skall inte heller göras när det gäller
uppdrag som ledamot i riksdagen eller i fullmäktige eller liknande uppdrag.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2004.

På regeringens vägnar

THOMAS BODSTR�M

Stefan Johansson
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2003/04:77, bet. 2003/04:JuU25, rskr. 2003/04:205.

SFS 2004:403

Utkom från trycket
den 8 juni 2004

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2004

Viktiga lagar inom ordning och säkerhet