SFS 2022:443 Lag om ändring i säkerhetsskyddslagen (2018:585)

Du är här: Start / Ordning och säkerhet / Säkerhetsskyddslag (2018:585) / SFS 2022:443 Lag om ändring i säkerhetsskyddslagen (2018:585)
SFS2022-443.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

1 2 3 4 5 6

7 8 9 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i säkerhetsskyddslagen (2018:585)

Utfärdad den 19 maj 2022

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om säkerhetsskyddslagen
(2018:585)

dels att 3 kap. 4 § ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas en ny paragraf, 3 kap. 4 c §, av följande lydelse.

3 kap.
4 §
2 Säkerhetsprövningen ska utgå från uppgifter som kommit fram när
grundutredningen gjordes och den kännedom som i övrigt finns om den som
ska prövas, uppgifter som har lämnats ut efter registerkontroll och särskild
personutredning, arten av den verksamhet som prövningen gäller samt
omständigheterna i övrigt.

Bedömningen görs av den som beslutar om anställning eller annat del-

tagande i den säkerhetskänsliga verksamheten, om inte annat följer av tredje
stycket, 4 a, 4 b eller 4 c §.

Om en myndighet har det bestämmande inflytandet över den prövades

lämplighet att delta i säkerhetskänslig verksamhet hos en enskild verksam-
hetsutövare, är det i stället myndigheten som gör den slutliga bedömningen.

Om det finns anledning till det, ska en tidigare gjord bedömning av en

persons lämplighet att delta i den säkerhetskänsliga verksamheten om-
prövas.

4 c § Den slutliga bedömningen enligt 4 § görs av Riksdagsförvaltningen
när det gäller anställda vid sådana kanslier som avses i 3 kap. 6 § lagen
(2016:1109) om stöd till partigrupperna för riksdagsledamöternas arbete i
riksdagen som har placerats i säkerhetsklass för deltagande i riksdagens eller
Riksdagsförvaltningens verksamhet.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2022.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Dan Leeman
(Justitiedepartementet)

1 Framst. 2021/22:RS5, bet. 2021/22:KU19, rskr. 2021/22:285.
2 Senaste lydelse 2021:952.

SFS 2022:

443

Publicerad
den

24 maj 2022

Viktiga lagar inom ordning och säkerhet
JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

Arbetar du med frågor som rör ordning och säkerhet? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ordning och säkerhet.