SFS 1999:952 Lag om ändring i säkerhetsskyddslagen (1996:627)

Du är här: Start / Ordning och säkerhet / Säkerhetsskyddslag (2018:585) / SFS 1999:952 Lag om ändring i säkerhetsskyddslagen (1996:627)
990952.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i säkerhetsskyddslagen (1996:627);

utfärdad den 25 november 1999.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs i fråga om säkerhetsskyddslagen

(1996:627)

dels

att 3 § skall upphöra att gälla,

dels

att 1, 4, 8 och 31 §§ skall ha följande lydelse.

1 §

Denna lag gäller vid verksamhet hos

1. staten, kommunerna och landstingen,
2. aktiebolag, handelsbolag, föreningar och stiftelser över vilka staten,

kommuner eller landsting utövar ett rättsligt bestämmande inflytande, och

3. enskilda, om verksamheten är av betydelse för rikets säkerhet eller sär-

skilt behöver skyddas mot terrorism.

4 §

Staten, kommuner och landsting skall anses utöva ett rättsligt bestäm-

mande inflytande enligt 1 § 2, om de ensamma eller tillsammans

1. äger aktier i ett aktiebolag eller andelar i en ekonomisk förening med

fler än hälften av samtliga röster i bolaget eller föreningen eller på något an-
nat sätt förfogar över så många röster i bolaget eller föreningen,

2. har rätt att utse eller avsätta fler än hälften av ledamöterna i styrelsen

för ett aktiebolag, en förening eller en stiftelse, eller

3. utgör samtliga obegränsat ansvariga bolagsmän i ett handelsbolag.
Vid tillämpningen av 1�3 skall inflytande anses vara utövat av staten, om

inflytandet utövas av en juridisk person över vilken staten bestämmer på det
sätt som anges i punkterna. Det som här sägs om staten gäller också kommu-
ner och landsting.

8 §

När staten avser att begära in anbud eller träffa avtal om upphandling

där det förekommer uppgifter som med hänsyn till rikets säkerhet omfattas
av sekretess, skall staten träffa ett skriftligt avtal (

säkerhetsskyddsavtal

) med

anbudsgivaren eller leverantören om det säkerhetsskydd som behövs i det
särskilda fallet. Detsamma gäller för kommuner och landsting.

Om säkerhetsskyddslagen gäller för anbudsgivaren eller leverantören på

grund av 1 § 2 eller 3, kan anbudsgivarens eller leverantörens skyldigheter
enligt lagen inte göras mindre långtgående genom villkoren i säkerhets-
skyddsavtalet.

1

Prop. 1998/99:124, bet. 1999/2000:KU5, rskr. 1999/2000:45.

SFS 1999:952

Utkom från trycket
den 3 december 1999

background image

2

SFS 1999:952

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 1999

31 §

Den som regeringen bestämmer skall kontrollera säkerhetsskyddet

hos myndigheter och andra som lagen gäller för samt hos anbudsgivare och
leverantörer som har träffat ett säkerhetsskyddsavtal.

Därutöver skall staten, kommuner och landsting se till att det finns ett till-

fredsställande säkerhetsskydd hos aktiebolag, handelsbolag, föreningar och
stiftelser över vilka de utövar ett rättsligt bestämmande inflytande samt hos
anbudsgivare och leverantörer med vilka de har träffat ett säkerhetsskydds-
avtal.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2000.

På regeringens vägnar

BRITTA LEJON

Henrik Jermsten
(Justitiedepartementet)

Viktiga lagar inom ordning och säkerhet
JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

Arbetar du med frågor som rör ordning och säkerhet? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ordning och säkerhet.