SFS 2009:442 Lag om ändring i lagen (1990:217) om skydd för samhällsviktiga anläggningar m.m.

Du är här: Start / Ordning och säkerhet / Skyddslag (2010:305) / SFS 2009:442 Lag om ändring i lagen (1990:217) om skydd för samhällsviktiga anläggningar m.m.
090442.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1990:217) om skydd för
samhällsviktiga anläggningar m.m.;

utfärdad den 20 maj 2009.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 18 och 33 §§ lagen (1990:217) om

skydd för samhällsviktiga anläggningar m.m. ska ha följande lydelse.

18 §

Den som tjänstgör eller har tjänstgjort som skyddsvakt får inte obehö-

rigen röja eller utnyttja vad han eller hon på grund av uppdrag enligt denna
lag fått veta om en enskilds personliga förhållanden eller förhållanden av be-
tydelse för totalförsvaret eller annars för Sveriges säkerhet.

I det allmännas verksamhet tillämpas bestämmelserna i offentlighets- och

sekretesslagen (2009:400).

33 §

Den som tjänstgör eller har tjänstgjort som skyddsområdesvakt får

inte obehörigen röja eller utnyttja vad han eller hon på grund av uppdrag en-
ligt denna lag fått veta om en enskilds personliga förhållanden eller förhål-
landen av betydelse för totalförsvaret eller annars för Sveriges säkerhet.

I det allmännas verksamhet tillämpas bestämmelserna i offentlighets- och

sekretesslagen (2009:400).

Denna lag träder i kraft den 30 juni 2009.

På regeringens vägnar

STEN TOLGFORS

Maria Hedegård
(Försvarsdepartementet)

1 Prop. 2008/09:150, bet. 2008/09:KU24, rskr. 2008/09:237.

SFS 2009:442

Utkom från trycket
den 2 juni 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009

Viktiga lagar inom ordning och säkerhet
JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

Arbetar du med frågor som rör ordning och säkerhet? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ordning och säkerhet.