SFS 2006:130 Lag om ändring i lagen (1990:217) om skydd för samhällsviktiga anläggningar

Du är här: Start / Ordning och säkerhet / Skyddslag (2010:305) / SFS 2006:130 Lag om ändring i lagen (1990:217) om skydd för samhällsviktiga anläggningar
060130.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1990:217) om skydd för
samhällsviktiga anläggningar;

utfärdad den 2 mars 2006.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 4 § lagen (1990:217) om skydd för

samhällsviktiga anläggningar skall ha följande lydelse.

4 §

2 Som skyddsobjekt får förklaras

1. statliga förvaltningsbyggnader, statschefens residens och bostäder samt

statsministerns bostäder,

2. anläggningar och områden till vilka staten har äganderätten eller nytt-

janderätten och som disponeras av Försvarsmakten, Försvarets materielverk
eller Försvarets radioanstalt samt militära fartyg och luftfartyg.,

3. anläggningar eller områden som används eller är avsedda för ledning

av befolkningsskyddet och räddningstjänsten eller det civila försvaret i öv-
rigt, för energiförsörjning, vattenförsörjning, rundradioförsörjning, radio-
och telekommunikationer, transporter eller försvarsindustriella ändamål,

4. områden där Försvarsmakten, Försvarets materielverk eller Försvarets

radioanstalt tillfälligt bedriver övningar, prov eller försök,

5. områden där Försvarsmakten har satts in för att möta ett väpnat angrepp

mot Sverige eller för att hindra en kränkning av Sveriges territorium,

6. områden där en främmande stats militära styrka tillfälligt bedriver öv-

ningar när den här i landet deltar i utbildning för fredsfrämjande verksamhet
inom ramen för internationellt samarbete och

7. anläggningar och områden som staten har äganderätt eller nyttjanderätt

till och som disponeras av riksdagen eller riksdagsförvaltningen.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2006.

På regeringens vägnar

LENI BJ�RKLUND

Maria Hedegård
(Försvarsdepartementet)

1 Framst. 2005/06:RS1, bet. 2005/06:KU16, rskr. 2005/06:154.

2 Senaste lydelse 1996:403.

SFS 2006:130

Utkom från trycket
den 14 mars 2006

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2006

Viktiga lagar inom ordning och säkerhet