SFS 2020:783 Lag om ändring i skyddslagen (2010:305)

SFS2020-783.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i skyddslagen (2010:305)

Utfärdad den 10 september 2020

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 5 och 9 §§ skyddslagen (2010:305)
ska ha följande lydelse.

5 §2 Följande byggnader, andra anläggningar, områden och objekt får
också beslutas vara skyddsobjekt:

1. byggnader, andra anläggningar och områden som staten har äganderätt

eller nyttjanderätt till och som disponeras av Försvarsmakten, Försvarets
materielverk, Försvarets radioanstalt eller Totalförsvarets forskningsinstitut,

2. områden där Försvarsmakten, Försvarets materielverk, Försvarets

radioanstalt eller Totalförsvarets forskningsinstitut tillfälligt bedriver
övningar, prov eller försök eller områden där oförutsedda följder av sådan
verksamhet kan inträffa,

3. områden där Försvarsmakten har satts in för att hindra en kränkning av

Sveriges territorium eller för att möta ett väpnat angrepp mot landet,

4. områden där en främmande stats militära styrka inom ramen för

internationellt samarbete tillfälligt bedriver övningar här i landet i samband
med utbildning för fredsfrämjande verksamhet eller för annat militärt
ändamål,

5. områden där ett Natohögkvarter eller en främmande stats militära

styrka bedriver militär verksamhet inom ramen för samförståndsavtalet den
4 september 2014 mellan Sverige och Nato om värdlandsstöd,

6. områden där en finsk militär styrka bedriver militär verksamhet enligt

lagen (2020:782) om operativt militärt stöd mellan Sverige och Finland,

7. vattenområden av särskild betydelse för det militära försvaret, och
8. objekten militära fartyg och luftfartyg, fordon som tillverkats särskilt

för militära ändamål och militära fordonstransporter av stora mängder
vapen, ammunition och sprängämnen eller andra sådana särskilt
skyddsvärda transporter.

9 § För bevakning av ett skyddsobjekt får polismän, militär personal eller
annan särskilt utsedd personal anlitas.

Den som bevakar ett skyddsobjekt och som inte är polisman benämns

skyddsvakt.

1 Prop. 2019/20:110, bet. 2019/20:UFöU5, rskr. 2020/21:3.
2 Senaste lydelse 2019:696.

SFS

2020:783

Publicerad
den

12 september 2020

background image

SFS

2020:783

2

I lagen (2020:782) om operativt militärt stöd mellan Sverige och Finland

finns bestämmelser om att finsk militär personal i vissa fall får anlitas för
bevakning av skyddsobjekt. Sådan personal benämns inte skyddsvakt.

Denna lag träder i kraft den 15 oktober 2020.

På regeringens vägnar

PETER HULTQVIST

Maria Diamant
(Försvarsdepartementet)