SFS 1995:20 Lag om ändring i delgivningslagen (1970:428)

Du är här: Start / Processrätt / Delgivningslag (2010:1932) / SFS 1995:20 Lag om ändring i delgivningslagen (1970:428)
SFS 1995_20 Lag om ändring i delgivningslagen (1970_428)

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

20

SFS 1995:20

Utkom från trycket
den 31 januari 1995

Lag
om ändring i delgivningslagen (1970:428);

utfärdad den 12 januari 1995.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 22 § delgivningslagen

(1970:428) skall ha följande lydelse.

22 §2 Bestämmelserna i denna lag om delgivning av handling tillämpas
även vid delgivning av annat än handling.

Lagen gäller i tillämpliga delar när någon på grund av föreskrift i

författning har att, utan samband med mål eller ärende, ombesörja
delgivning. I fall som avses i 15 eller 16 § får han påkalla biträde hos
länsstyrelsen som föranstaltar om delgivning på hans bekostnad.
Länsstyrelsens beslut i delgivningsfrågor enligt denna paragraf får
överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

background image

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats

före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

På regeringens vägnar

LAILA FREIVALDS

Lena Moore

(Justitiedepartementet)

SFS 1995:20

21

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalken
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.