SFS 2018:1711 Lag om ändring i domstolsdatalagen (2015:728)

Du är här: Start / Processrätt / Domstolsdatalag (2015:728) / SFS 2018:1711 Lag om ändring i domstolsdatalagen (2015:728)
SFS2018-1711.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i domstolsdatalagen (2015:728)

Utfärdad den 15 november 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om domstolsdatalagen (2015:728)

dels att punkt 3 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till lagen

(2018:250) om ändring i den lagen ska upphöra att gälla,

dels att 2 och 16 §§ ska ha följande lydelse.

2 § Denna lag gäller vid behandling av personuppgifter i de allmänna dom-
stolarnas, de allmänna förvaltningsdomstolarnas och hyres- och arrende-
nämndernas rättskipande och rättsvårdande verksamhet. Lagen gäller också
när personuppgifterna vidarebehandlas i den administrativa verksamheten
för att lämnas ut efter begäran.

Lagen gäller inte vid behandling av personuppgifter som omfattas av lagen

(2018:1698) om domstolarnas behandling av personuppgifter inom brottsdata-
lagens område.

Lagen gäller endast om behandlingen är helt eller delvis automatiserad

eller om personuppgifterna ingår i eller är avsedda att ingå i en strukturerad
samling av personuppgifter som är tillgängliga för sökning eller samman-
ställning enligt särskilda kriterier.

16 § Personuppgifter får lämnas ut elektroniskt på annat sätt än genom
direktåtkomst om det inte är olämpligt.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer kan med stöd

av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela ytterligare föreskrifter om begräns-
ningar av möjligheten att lämna ut personuppgifter elektroniskt på annat sätt
än genom direktåtkomst.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Anneli Skoglund
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2017/18:269, bet. 2018/19:JuU3, rskr. 2018/19:10.

SFS

2018:1711

Publicerad
den

20 november 2018

Viktiga lagar inom processrätt

Viktiga lagar inom processrätt

JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.

Populära lagar

Populära lagar

Rättegångsbalken