SFS 2008:647 Lag om ändring i förvaltningsprocesslagen (1971:291)

Du är här: Start / Processrätt / Förvaltningsprocesslag (1971:291) / SFS 2008:647 Lag om ändring i förvaltningsprocesslagen (1971:291)
080647.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i förvaltningsprocesslagen (1971:291);

utfärdad den 26 juni 2008.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 16 och 23 §§ förvaltningsprocess-

lagen (1971:291) ska ha följande lydelse.

16 §

2

I fråga om offentlighet och ordning vid muntlig förhandling gäller

5 kap. 1�5, 9 och 12 §§ rättegångsbalken i tillämpliga delar. Utöver vad som
följer av 5 kap. 1 § rättegångsbalken får rätten förordna att en förhandling
ska hållas inom stängda dörrar, om det kan antas att det vid förhandlingen
kommer att förebringas uppgift, för vilken hos domstolen gäller sekretess
som avses i sekretesslagen (1980:100).

23 §

Rätten får besluta om syn på stället för besiktning av fastighet eller

plats eller av föremål som inte lämpligen kan ges in till rätten. Vid sådan syn
får yrkeshemlighet röjas endast om det finns synnerlig anledning till det.

I fråga om syn på stället gäller bestämmelserna om muntlig förhandling

samt 5 kap. 11 § rättegångsbalken i tillämpliga delar.

Denna lag träder i kraft den 1 november 2008.

På regeringens vägnar

STEN TOLGFORS

Monika Sörbom
(Justitiedepartementet)

1

Prop. 2007/08:139, bet. 2007/08:JuU31, rskr. 2007/08:251.

2

Senaste lydelse 1980:104.

SFS 2008:647

Utkom från trycket
den 8 juli 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalken
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.