SFS 2008:652 Lag om ändring i lagen (2005:695) om ändring i förvaltningsprocesslagen (1971:291)

Du är här: Start / Processrätt / Förvaltningsprocesslag (1971:291) / SFS 2008:652 Lag om ändring i lagen (2005:695) om ändring i förvaltningsprocesslagen (1971:291)
080652.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2005:695) om ändring i
förvaltningsprocesslagen (1971:291);

utfärdad den 26 juni 2008.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 14 och 25 §§ förvaltningsprocess-

lagen (1971:291) i stället för deras lydelse enligt lagen (2005:695) om änd-
ring i nämnda lag ska ha följande lydelse.

14 §

Till en muntlig förhandling ska sökanden eller klaganden och den

som har att svara i målet kallas. En enskild får föreläggas att inställa sig per-
sonligen vid vite eller vid påföljd att hans eller hennes utevaro inte utgör
hinder för målets vidare handläggning och avgörande. En förvaltningsmyn-
dighet eller annan part, som enligt föreskrift i lag företräder det allmänna, får
föreläggas att inställa sig vid påföljd att partens utevaro inte utgör hinder för
målets vidare handläggning och avgörande.

Sökanden eller klaganden och den som har att svara i målet får delta i en

muntlig förhandling genom ljudöverföring eller ljud- och bildöverföring un-
der samma förutsättningar som gäller enligt 5 kap. 10 § rättegångsbalken.

25 §

Rätten får förordna om förhör med vittne eller sakkunnig. Sådant för-

hör äger rum vid muntlig förhandling. Förhöret får hållas under ed. Om för-
hör gäller 36 kap. 1�18 och 20�23 §§ samt 40 kap. 9�11, 14, 16 och 20 §§
rättegångsbalken i tillämpliga delar.

Vittne och sakkunnig får delta i en muntlig förhandling genom ljudöver-

föring eller ljud- och bildöverföring under samma förutsättningar som gäller
enligt 5 kap. 10 § rättegångsbalken.

På regeringens vägnar

STEN TOLGFORS

Monika Sörbom
(Justitiedepartementet)

1

Prop. 2007/08:139, bet. 2007/08:JuU31, rskr. 2007/08:251.

SFS 2008:652

Utkom från trycket
den 8 juli 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalken
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.