SFS 1974:357

740357.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1974: 357

om ändring i förvaltningsprocesslagen (1971: 291);

utkom fr an trycket

utfärdad den 31 ma j 1974.

I3jiim 1974

Kungl. Maj:l förordnar med riksdagen' alt 34 och 51 §§

förvaltningsprocesslagen (1971:291) skall ha nedan angivna lydelse.

34 § Mot beslut, som ej innebär att målet avgöres. får talan föras

endast i sam band med talan mot beslut i själva målet. Talan får dock

föras särskilt när rätten

1. ogillat invändning om jäv mot ledamot av rätten eller invändning

om att hinder föreligger för talans prövning,

2. avvisat ombud eller biträde.
3. förordnat rörande saken i avvaktan på må lets avgörande.

4. förelagt någon att medverka på annat sätt än genom inställelse

inför rätten och underlåtenhet att iakttaga föreläggandet kan medföra

särskild påföljd för honom.

5. utdömt vite eller annan påföljd för underlåtenhet att iakttaga

föreläggande eller ådömt straff för förseelse i förfarandet eller ålagt
vittne eller sakkunnig att ersätta kostnad som vållats genom för­

summelse eller tredska.

6. förordnat angående undersökning eller omhändertagande av

person eller egendom eller om annan liknande åtgärd eller

7. förordnat angående ersättning för någons medverkan i målet .

Mot beslut, varigenom mål återförvisas till lägre instans, får talan

föras endast om beslutet innefattar avgörande av fråga, som inverkar

på må lets utgång.

I Prop. 1974:78. JuU 1 4. rskr 233.

819

¬

background image

SFS 1974:357

51 § Den som anlitas som lolk vid muntlig förhandling skall inför

rätten avlägga ed eller försäkran, all han efier bäsia förslånd skall full­

göra sill uppdrag. Finnes anledning anlaga all han skall erhålla

ytterligare sådana uppdrag av rätten, får han avlägga ed eller försäkran

som avser även framtida uppdrag.

Denna lag träder i k raft en vecka e fter den dag, då lagen enligt därå

meddelad uppgift utkommit från trycket i S vensk författningssamling.

CARL GUSTAF

CARL LIDBOM
(Justitiedepartementet)

¬

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalken
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.