SFS 1982:333

820333.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1982:333

om ändring i förvaltningsprocesslagen (1971:291);

utkom från trycket

utfärdad den 27 maj 1982.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 7 § förvaltningsprocesslagen

(1971:291) skall ha nedan angivna lydelse.

7 § Besvärshandling tillställs den domstol som har att pröva besvären.

Handlingen skall ha kommit in inom tr e veckor från den dag då klaganden

fick del av det beslut som överklagas. Har besvärshandlingen före besvärs­
tidens utgång kommit in till den domstol eller förvaltningsmyndighet som

har meddelat beslutet, skall besvären ändå tas upp till prövning. Detsam­

ma gäller, om besvärshandlingen har kommit in för sent till de n domstol
som har att pr öva besvären och detta beror på att en underrättelse om vad

part skall iaktta vid överklagande av beslutet har innehållit en oriktig upp­

gift om besvärstid eller besvärsinstans.

Denna lag träde r i kraft den 1 juli 1982.

På regeringens vägnar

KARIN AHRLAND

Jan Forsström
(Justitiedepartementet)

den 15juni 1982

Prop. 1981/82:190, JuU 57. rskr 330.

71 1

¬

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalken
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.