SFS 1977:1034

771034.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1977:1034 Lag

Utkom från tr ycket

den 2 2 dec. 1977

om ändring i förvaltningsprocesslagen (1971:291);

utfärdad den 15 december 1977.

Enligt riksdagens beslut' föreskrives att 35 § förvaltningsprocesslagen

: 1971; 291) skall ha nedan angivna lydelse.

35 § Besvär över kammarrättens beslut i fråga som fullföljts till eller un ­
derställts kammarrätten prövas av regeringsrätten endast om regeringsrät­
ten meddelat prövningstillstånd.

Meddelas ej prövningstillstånd, står kammarrättens beslut fast. Erinran

därom skall intagas i re geringsrättens beslut.

Vad som sägs i för sta stycket gäller ej mål om utlämnande av allmän

handling.

Denna lag träder i kraft de n 1 januari 1978. I fråga om prövningstillstånd

gäller äldre bestämmelser beträffande talan mot beslut som har meddelats

före den 1 januari 1978.

På regering ens vägnar

SVEN ROMANUS

Sigvard Holstad

(Justitiedepartementet)

' Prop. 1977/78:38, KU 1 9, rskr77.

T'.f

¬

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalken
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.