780029.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1978:29

om ändring i förvaltningsprocesslagen (1971:291);

den 21 februari 1978

utfärdad den 26 januari 1978.

Enligt riksdagens beslut' föreskrives att 1,9 och 33 8§ förvaltningspro­

cesslagen (1971 : 291) skall ha nedan angivna lydelse.

' Prop. 1977/78:20. SfU 1 5, rskr 113.

47

⬢⬢ v''

⬢" ⬢ "''- J

s V.^

¬

background image

SFS 1978; 29

1 §2 Denna lag gäller rättskipning i regerin gsrätten, kammarrätt, skatte­

rätt. fastighetstaxeringsrätt och länsrätt samt i försäkringsö verdomstolen

och försäkringsrätt.

9

Förfarandet är skriftligt.

1 handläggningen fhr ingå muntlig förhandling beträffande viss fråga, när

det kan antagas vara till fördel för utredn ingen.

I kammarrätt, försäkringsrätt, skatterätt, fastighetstaxeringsrätt och

länsrätt skall muntlig förhandling hållas, om enskild som för talan i målet

begär det samt förhandlingen ej är obehövlig och ej heller särskilda skäl ta­
lar mot det.

33 S'' Mot skatterätts, fastighetstaxeringsrätts och länsrätts beslut föres

talan hos kammarrätt. Mot ka mmarrätts beslut föres talan hos regerings­

rätten. Mot försäkringsrätts beslut föres talan hos försäkringsöverdomsto­

len. Talan före s genom besvär.

Talan får föras av den som beslutet angår, om det gått honom emot.

Om ikra ftträdandet finns föreskrifter i lagen (1978:40) om införande av

lagen (1978: 28) om försäkringsdomstolar, m. m.

På regeringens vägnar

SVEN ROMANUS

Sigvard Holstad

(Justitiedepartementet)

^ Se naste lydelse 1973:1107.

^ Se naste lydelse 1973:1107.
⬢' S enaste lydelse 1973:1107.

c

ai
⬢fil

¬

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalken
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.