SFS 1985:271

850271.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1985:271

Utkom frän trycket

den 22 maj 1985

Lag

om ändring I förvaltningsprocesslagen (1971:291);

utfärdad den 2 maj 19 85.

760

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 3 och 5 §§ förvaltningsprocessla­

gen (1971:291) skall ha nedan angivna lydelse.

3 § Ansökan, besvär, anmälan, underställning och annan åtgärd, varige­

nom må l anhängiggöres, skall ske skriftligen.

En ansöknings- eller besvärshandling från en enskild skall vara egenhä n­

digt undertecknad av honom eller hans ombud. Den skall innehålla uppg ift

om hans

' Prop. 1984/85:109, JuU 23, rskr 216.

¬

background image

1. yrke samt personnummer eller organisationsnummer,

SFS 1985:271

2. postadress och adress till arbetsplats samt i förekommande fall annan

adress där han kan an träffas för delgivning genom stämningsman,

3. telefonnummer till bostaden och arbetsplatsen, dock att nummer

avseende hemligt telefonabonnemang behöver uppges endast om rätten

begär det, samt

4. förhållanden i övrigt av betydelse för delgivning med ho nom.

Förs den enskildes talan av ställföreträdare, skall motsvarande uppgifter

lämnas även om denne. Har den enskilde vidtalat ett ombud att företräda

honom, skall ombudets namn, postadress och telefonnummer anges.

En ansöknings- eller besvärshandling från en enskild skall dessutom

innehålla uppgifter om enskild motpart, om s ådan finns, i de hänseenden

som anges i andra och tredje styckena. Uppgift om motpartens eller
dennes ställföreträdares yrke, arbetsplats, telefonnummer och ombud be­

höver lämnas endast om uppgiften u tan särskild utredning är tillgänglig för

den enskilde. Saknar motparten känd adress, skall uppgift lämnas om den

utredning som gjorts för att fastställa detta.

Uppgifter som avses i and ra-lOärde styckena skall gälla förhållandena

när uppgifterna lämnas till rätten. �ndras något av dessa förhållanden eller

är en uppgift ofullständig eller felaktig, skall det utan dröjsmål anmälas till

rätten.

5 § �r ansöknings- eller besvärshandling så ofullständig att den inte kan

läggas till grund för prövning i sa k, skall rätten förelägga s ökanden eller

klaganden att inom viss tid avhjälpa bristen vid påföljd att hans talan

annars inte tas upp till prövning. Detsamma gäller om handlingen inte

uppfyller föreskrifterna i 3 §, såvida inte bristen är av ringa bet ydelse för

frågan om delgivning.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1985.

På regeringens vägnar

STEN WICKBOM

Peter Löfmarck

(Justitiedepartementet)

761

¬

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalken
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.