SFS 1986:1322

861322.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1986:1322

om ändring i förvaltningsprocesslagen (1971:291);

Utkom från trycket

den 29 december 1986

utfardad den 16 december 1986.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 1, 9, 27 och 33 §§ förvaltnings­

processlagen (1971:291) skall ha följande lydelse.

1

Denna lag gäller rättskipning i regeringsrätten, kammarrätt och läns­

rätt samt i försäkringsö verdomstolen och försäkringsrätt.

9

Förfarandet är skriftligt,

I handläggningen får ingå muntlig förhandling beträffande viss fråga, när

' Prop. 1986/87:47, SkU II. rskr. 95.

^ Senaste lydelse 1979: 167.

' Senaste lydelse 1983:461.

2311

¬

background image

SFS 1986:1322

det kan antas vara till fördel för utredningen eller främja ett snabbt avgö­

rande av målet.

I kammarrätt, försäkringsrätt och länsrätt skall muntlig förhandling hål­

las, om enskild som för talan i målet begär det samt förhandlingen ej är
obehövlig och ej heller särskilda skäl talar mot det.

27 §"* Finner länsrätt att förhör med vittne eller sakkunnig lämpligen bör
hållas av annan länsrätt, får rätten efter samråd med denna besluta härom.

I fråga om bevisupptagning enligt första stycket gäller 35 kap. 10 och

11 § § rättegångsbalken i tillämpliga delar.

33

Mot länsrätts beslut föres talan hos kammarrätt. Mot kammarrätts

beslut föres talan hos regeringsrätten. Mot försäkringsrätts beslut föfes
talan hos försäkringsöverdomstolpn. Talan föres genom besvär.

Talan får föras av den som beslutet angår, om det gått honom emot .

Denna lag trä der i kraft den 1 juli 1988 . I fråga om besvär över beslut

som meddelats före ikraftträdandet gäller den äldre lydelsen av 33 §.

På regeringens vägnar

STEN WICKBOM

Lars Eklycke

(Justitiedepartementet)

Senaste lydelse 1979: 167.

' Senaste lydelse 1979: 167.

¬

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalken
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.