SFS 1989:1001

891001.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1989:1001

om ändring i förvaltningsprocesslagen (1971:291);

utkom från trycket

den 22 december 1989

utfärdad den 7 december 1989.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 34 § förvaltningsprocesslagen

(1971:291) skall ha följande lydelse.

34

Mot beslut, som ej innebär att målet avgöres, får talan föras endast

i samband med talan mot beslut i själva målet. Talan får dock föras särskilt
när rätten

1. ogillat invändning om jäv mot ledamot av rätten eller invändning om

att hinder föreligger för talans prövning,

2. avvisat ombud eller biträde,

3. förordnat rörande saken i avvaktan på målets avgörande,
4. förelagt någon att medverka på annat sätt än genom inställelse inför

rätten och underlåtenhet att iakttaga förläggandet kan medföra särskild
påföljd för honom,

5. utdömt vite eller annan påföljd för underlåtenhet att iakttaga föreläg­

gande eller ådömt straff för förseelse i förfarandet eller ålagt vittne eller
sakkunnig att ersätta kostnad som vållats genom försummelse eller treds-

ka,

6. förordnat angående undersökning eller omhändertagande av person

eller egendom eller om annan liknande åtgärd,

7. förordnat angående ersättning för någons medverkan i målet,

8. utlåtit sig i annat fall än som avses i 7 i fråga som gäller rättshjälp

enligt rättshjälpslagen (1972:429) eller

9. beslutat i fråga om förlängning av tidsfrist enligt 7 § första stycket

lagen (1978:880) om betalningssäkring för skatter, tullar och avgifter.

'Prop. 1989/90:3, SkUl.rskr. 38.

^Senaste lydelse 1979:243.

1899

¬

background image

SFS 1989:1001

Mot beslut, varigenom mål återförvisas till lägre instans, får talan föras |

endast om beslutet innefattar avgörande av fråga, som inverkar på målets ' ^

utgång.

Denna lag träder i kraft den I januari 1990.

På regeringens vägnar

LAILA FREIVALDS

Lars Eklycke

(J ustitiedepartementet)

¬

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalken
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.