SFS 1990:486

900486.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

om ändring i fdrvaltningsprocesslagen (1971:291);

utfärdad den 7 juni 1990.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 35 § fdrvaltningsprocesslagen

(1971; 291) skall ha följa nde lydelse.

SFS 1990:486

Utkom från tiyckel

den 1 5 juni 1990

35

Besvär över kammarrättens beslut i ett mål som har anhängiggjorts

hos kammarrätten genom överklagande eller underställning prövas av
regeringsrätten endast om regeringsrätten har meddelat prövningstill­

stånd.

Meddelas ej prövningstillstånd, står kammarrättens beslut fast. Erinran

därom skall intagas i regering srättens beslut.

Vad som sägs i första stycket gäller ej
1. talan i mål om utlämnande av allmän handling,
2. talan som riksdagens ombudsmän eller justitiekanslern för i mål om

disciplinansvar eller om återkallelse eller begränsning av behörighet att

utöva yrke inom hälso- och sjukvården, tandvården eller detaljhandeln
med läkemedel eller om återkallelse av behörighet att utöva veterinär­
yrket,

3. talan som justitiekanslern för i mål enligt lagen (19 90:484) om över­

vakningskameror m. m.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1990.

På regeringens vägna r

BENGT G�RANSSON

Lars Eklycke

(Justitiedepartementet)

' Prop. 1989/90:119, JuU34, rskr. 320.

^ Senaste lydelse 1987:999.

¬

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalken
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.