SFS 1991:241

910241.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1991:241

om ändring i rättegångsbalken;

uikom Oän iryckei

den 22 m aj 1991

utfärdad den 18 april 1991.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 9 kap. 1 �3, 5 och 6 §§ samt 48

kap. 4 § rättegångsbalken skall ha följande lydelse.

9 kap.

1 § En p art, som mot bättre vetande inleder eller föranleder rättegång i

tvistemål, döms till böte r.

'Prop. 1990/91:68, JuUlO, rskr. 155.

483

¬

background image

SFS 1991:241

2 § Om en part mot bättre vetande for talan mot dom eller beslut, döms

han till böter .

3 § Försöker en part i tvistemål eller en målsägande i brottmål förhala

rättegången genom påståenden eller invändningar, som är uppenbart

ogrundade, eller genom innehållande av bevis eller någon annan otillbörlig
åtgärd, döms han till böter. Vad nu sag ts om part gäller också intervenient,
även om han inte har ställning som part.

5 §- Den som vid sammanträde infor rätten stör förhandlingen eller

fotograferar i rättssalen eller bryter mot föreskrift eller förbud, som har
meddelats med stöd av 5 kap. 9 §, dö ms till penningböter. Till samma

straff döms den som muntligcn infor rätten eller i rättegångsskrift uttalar
sig otillbörligt.

6 § Röjer någon utan giltigt skäl vad enligt rätte ns eller undersökningsle­

darens förordnande inte får uppenbaras, döms han till bö ter.

48 kap.
4

Strafföreläggande får utfärdas beträffande brott, för vilket inte fö­

reskrivs svårare straff än böter, dock ej normerade böter, och beträffan de
brott, för vilket föreskrivs böter eller fängelse i högst sex månader. Om

dagsböter skall användas som påföljd f örbrottet, får dock strafföreläggan­

de utfärdas endast när brottet ensamt eller tillsammans med annat sådant

brott som nu har nämnts förskyller högst etthundratjugo dagsböter.

Det finns särskilda bestämmelser om strafföreläggande för brott som har

begåtts av någon so m är under arton år.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1992.

På regeringe ns vägnar

LAILA FREIVALDS

Lars Eklycke

(Justitiedepartementet)

484

⬢ Scnaslc lydelse 1987:747.

fScnasle lydelse 1988:820.

¬

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalken
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.