SFS 1992:343

920343.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1992:343

om ändring i lorvaltningsprocesslagen (1971:291);

Utkom från trycket

den 27 maj 1992

utfärdad den 29 april 1992.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 37 § fdrvaltningsprocesslagen

(1971:291) skall ha f öljande lydelse.

37

I mål, vari prövningstillstånd kräves, får omständighet eller bevis,

som klaganden åberopar först i regeringsrätten, beaktas endast om det

föreligger särskilda skäl.

Föreskrifter om hinder mot att beakta eller anföra nya omständigheter i

vissa mål finns i 10 kap. 10 § kommunallagen (1991:900) och 22 kap. 1 §

tredje stycket kyrkolagen (1992:300).

' Prop. 1991/92:85, KU32. rskr. 222.

' Senaste lydelse 1991:1653.

'93

¬

background image

SFS 1992:343

Klaganden bör i besvärshandlingen ange de skäl som han åberopar till

stöd for sin begäran om prövningstillstånd.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1993.

På regeringens vägnar

GUN HELLSVIK

^
r,

Lena Moore
(Justitiedepartementet)

¬

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalken
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.