SFS 1973:245

730245.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1973: 245

om ändring i förvaltningslagen (1971:290);

trycket

den 29 ma j 1973

given Stockholms slott den 11 ma j 1973.

Vi GUSTAF ADOLF, med Guds nåde, Sveriges,

Götes och Vendes Konung, göra veterligt: att Vi,

med riksdagen', funnit gott förordna, att 7 § förvaltningslagen

(1971:290) skall ha nedan angivna lydelse.

7§ Handling anses ha kommit in till myndighet den dag då hand­
lingen eller avi om betald postförsändelse, i vilken handlingen är inne-
dulen. anlän t till myndigheten eller kommit behörig tjänsteman till
Linda. Underrättas myndighet särskilt om att telegram till myndig­

heten anlänt till l elegrafanstall, anses lelegrammei ha kommit in redan
när underrättelsen nätt behörig tjänsteman.

Kan del antagas all handlingen eller avi om denna viss dag

avlämnats i myn dighetens lokal eller avskilts för myndigheten på posi-
iinstali, anses den ha kommit in den dagen, om den kommit behörig

tjänsteman till handa närmast följande arbetsdag.

Telegram eller annat meddelande som icke är underskrivet skall

hekräfias av avsändaren genom egenhändigt undertecknad handling,

ont rnyndighcien be gär det.

Denna lag träder i kraft de n 1 juli 1973.

Det alla som vederbör hava sig hörsamligen att eflerrälta. Till

yttermera visso hava Vi detta med egen hand underskrivit och med
^»tri ku ng!, sigill bek räfta lällt.
^ifckholms slott den 11 m aj 1973.
Dnder Hans Maj ;ts

^tn allernådigste Konungs och Herres sjukdom:

J^ARL GUSTAF

LENNART GEIJER

I ⬢

(Justitiedepartementet)

'⬢"⬢⬢op. 1973:30. JuU 17. rskr 16 8.

¬

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalken
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.