SFS 1980:104

800104.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1980:104

Lag

Utkom fr�n trycket

ilen I april 1980

284

om ändring i förvaitningsprocessiagen (1971: 291);

utfärdad den 20 n iar.s 19 80.

Enligt riksdagens besl ut' föte.skrivs att 16. 19, 20. 39 och 43 §§ för\';tlt-

ningsprocesslagen (1971:291) skall ha n edan angivna lydelse.

16 § I ftåga om offentlighet och ordning vid m untlig förhandling gäller5

kap. I -5 och 9 §§ rättegångsbalken i tillämpliga dela r. Utöver vad soin föl­

jer av 5 kap. I § rättegångsbalken får rätten förordna alt förhandling skall

hållas inom slängda dörrar, om det kan antagas alt vid förhandlingen kom­

mer att förebringas tippgifi, för vilken h os domstolen gäller .sekrete.ss som

avses i sekretesslagen (1980:1 00).

19 § 1 fråga om tinderrättelseskyldighet enligt 10 § förstastycket, 12 eller

18 § gäller de begränsningar som följer av 14 kap. 5 § sekretesslagen

(1980:100).

20 § Skriltlig handling, som åberopas till bevis, skall tillställas rät ten
utan dröjsmål. I fråga om sådant bevis gäller i övrigt 38 kap. 1-5 och

7-9

rättegångsbalken i tillämpliga de lar. Ersättning till annan än p art

for tillhandahållande av skriftlig handling utgår dock alltid av allmänna

medel,

39 § Den som utan giltigt skäl röjer vad som enligt rättens förordnande

ej tår uppenbaras domes till böter.

f-L"'

f^'^gande eller annan part har rätt att ta del av det som

gl (?980

begränsningar som följer av 14 kap. 5 § sekretessla-

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1981.

På regeringens vägnar

CARL AXEL PETRI

Hans Corell

' �n"d!i'nTn^Z^ä^bl^''��" y I»-''

" andra och tredje Styckena upphävs.

¬

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalken
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.