SFS 1990:1412

901412.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1990:1412

. v om ändring i förvaltningsprocesslagen (1971:291);

utkom från trycket

den 28 december 1990

utfärdad den 17 decemb er 1990.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 47 § förvaltningsprocesslagen

(1971:291) skall ha följande lydelse.

47 § Skall rätten underrätta någon om innehållet i en handling eller om

något annat, får det ske genom delgivning. Delgivning skal! användas, om

det är särskilt föreskrivet eller om det med hänsyn till syftet med be stäm-

'Prop. I990/91:ll.JuU8. rskr. 90.

2559

¬

background image

SFS 1990:1412

melsen om underrättelse framgår att delgivning bör ske, men bör i övrigt

tillgripas bara om det är påkallat med hänsyn till omständigheterna.

Denna lag träder i kraft den I februari 1991.

På regeringens vägnar

LAILA FREIVALDS

Lars Eklycke

(Justitiedepartementet)

¬

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalken
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.