SFS 1991:298

910298.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1991:298 Lag

utkom från tr>ckct

OHi ändring i förvaltningsprocesslagen (1971:291);

den 22 maj 1991

utfärdad den 18 april 1991.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 38 § förvaltningsprocesslagen

(1971:291) skall ha följande lydelse.

38

Den som vid muntlig förhandling stör förhandlingen eller foto gra­

ferar i rättssale n eller bryter mot foreskrift eller forbud, som har meddelats

med stöd av 16 §, jämfört med 5 kap. 9§ rättegångsbalken, döms till
penningböter. Till samma straff döms den som muntligen inför rätten el ler
i skrivelse till rätten uttalar sig otillbörligt.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1992.

På regeringens vägnar

LAILA FREIVALDS

Lars Eklycke

(Justitiedepartementet)

' Prop. 1990/91:68. JuUtO. rskr. 155.

^Senaste lydelse 1980:263.

r»r:-

¬

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalken
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.