SFS 1964:166

640166.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Nr 166

Lag

om ändring i rättegångsbalken;

given Stockholms sloU den 20 mars 1964.

Vi GUSTAF ADOLF, med Guds nåde, Sveriges, Götes och

V e n d e s Konung, g ö r a, v e t e r 1 i g t: att Vi, med riksdageni, funnit

"oll förord na, alt 1 kap. 4, 5 , 11 och 12 §§, 5 kap. 1 §, 6 kap. 1 §, 9 kap. 8

och 9 § §, 20 k ap. 6, 7 och 8 §§, 21 kap. 2 §. 23 kap. 7 och 22 §§. 24 kap. 1, 3

och 7 §§, 25 kap. 1 §, 27 kap. 2, 3 och 16 §§, 28 k ap. 1, 11, 12 och 14 §§,

29 k ap. 2 och 3 §§, 30 kap. 6 och 9 §§, 31 kap. 1 och 10 §§, 36 k ap. 5 4b

kap. 15 §, 48 kap. 1�3 §§. 51 kap. 21 och 25 §§, 53 kap. 2 §, 54 kap. 12 §

ocli 58 kap. 3 § rä ttegångsbalken^ skola erhålla andrad lydelse på satt nedan

imgivcs.

1 KAP.

1 häradsrätt dömer häradshövdingen med nämnd.

(lomför ulan nämnd vid måls avgörande utan

nan handläg gning, som ej sker vid huvudförhandling

<'ck i tvislomål vid huvudförhandling, som hålles i

med f örberedelsen. Lag samma vare i fråga om

å stället i brottmål, om målet rör allenast

ankdn^ng

stadgat svårare straff än böter, och i målet ej förekommer anlednm^,

Jill målsägande f innes.

5 §.

1 tingslag

deras antal.

^

I nämnd skola sitta minst sju och hot,

, ' ^ ; heller avsättning, så

ar .stadgat .svårare straff än fängelse i ett

häradsrätten domför

'"^1^ vid sy n å stället utom huvudförhandling vare dock haradsrau
i»ed tre i nämnden.

Häradshövdingen fördele

^nom nämnden.

' Prop. 1964: lO; L'U 3; Rskr 70.

, , n S6 1 958- 465, beträffande 1 kap. 11

Senaste lydelse, se beträffande 1

"'O kap. 6 S I960; 685, betrtfftimde 20

=

1 5 och 29 kap. 3 5 ,«5 8: 8.

j;�~Sindc SO kap. 6 I 1955:56, b.r

,;!?⬢ S 5 19 48: 453, beträffande 23 kap, 7 §1059. 257,

'fattande 36 kap. 5 § i960: 161 samt beträffande 48 kap.

S

¬

background image

196-1 ⬢ Nr inO

.i;i2

11 §.

T' - U iii«Lr-ltl virc

�

niinind.

va ,�~»i; ^.v^r.rnmic .Han l.,.v,.<IförlK,n<Illng soinl --.nnan hn.;dliij,j,�~i

^,111 .'t -.kor vii! Itii.ai.irr.rlialHliilik'

syn n slailct, sa ock i tvisteiaål \i,l

I �~vii.lfö. ].aii<llina. som l.älli-s i omctioIba.t samba.nl ine<i förbcre.lcisa,,

v:irc nulliusmll dock tloinfor mod en lagfnrcn doiuore. Lcig samma vare i

flå.':» 0 111 Iitivutirurlumdling ocJi syn a stallet i brottinal, om inälet röralie.

(Uist a nsvar för broH, för vilket icke år stadgat SMirnre stiaif ån böter, ocli

i målet e j förekom in er anledning, att målsägande finnes.

12

I shul

Koiuingen bestämmer,

t nämnd skola sida minst .sju och liogsL nio, I mål om brott, för vilkd

ej är stadgat .svårare straff än fiingeLsc i cll år ocli cj heller avsättning, sä

<'ek vill syn å st;ilIot atom hnvudförlnmdling vare dock rådliiisrätten dom-

för med tre i nä mnden.

borgmästaren fördele

mellan nämndemännen.

5 KAP.

1 §.

Furhandling vid

vara offent Ii g,

Kan det

skulle röjas,

1 mål om ansvar för utpressning må rät len, ojii målsuganden begär det

eller rätten eljc.sd finner det läinpligt, förordna, alt förhandling skall hållas

inom stangda dörrar. Förhandling, som under förundersökning i brollinål

äger rum vid domstol, slcall h ällas inom stängda dörrar, om den. misstänkte

licgär det eller rätten finner, att offentligheten skulle vara till men för nt-

rednmgen. I brottmål skall, när skäl öro därtill, förhandling som angår uer-

'^t-so.aiing, sintiesuudersökning eller annan utredning rörande den

ti talades levnadsoinständighcter och personliga förliällandcn i �vrigt, äga

rum mom stangda dörrar,

^

Förhör med '

stängda durrar

.\r eljest

del gällande.

O K AP.

l;rci�~k�~ll ,k�~,l

I ..' AI

~ ~ ~

r��tokoll.

eärnitigen och ⬢mnan'^hrHV^^V-'r ^

f'i'e»tt, må, om den tilltalade erkänt

Konungen.

^

varmare föreskrifter, som meddelas a^

b KAP.

g K;

På enligt denm

,.u e-

⬢^itet till belopp,

nicd

annan, hcsiämine rätlen

omständigheterna i �vTict knn^.^'1

<ikonomiska förhållanden ocli

jandet. Vite

bestämmas undp^r"r^ förmå honom alt iakttaga fördaf?-

Har vjlc utdömts ocli förelöfcrfoT.

kronor eller över femtusen kronor.

ö&

ratten nytt vite, ma vitct bestämmas

¬

background image

1964 ⬢ Nr 166

^33

Uo«re belo pp, dock ej över tiotusen kronor. Vitesföreläggande skall delgivas

Jen som fö reläggandet avser.

ue sKaii aeigivas

Vite m å

föreläggas kronan.

Finnes, då

� ej utdömas.

9 §.

jir i denna balk straff utsatt i böter, dock ej dagsböter, vare lägsta bötes­

straff tio kronor och högsta femhundra kronor.

20 KAP.

6 §.

.4k!agare skall, om ej annat ar stadgat, tala å brott, som hör under all­

mänt åtal.

7 §.

�&klagare må besluta att icke tala å brott:

1. om det är uppenbart, att i händelse av lagföring annan påföljd än

böter icke skulle komma att ådömas och att den misstänktes lagföring ej

är påkallad ur allmän synpunkt; eller

2. om brottet förövats, innan den misstänkte dömts för annat av honom

förövat brott eller till fullo undergått straff eller annan påföljd för sådant

brott, och det är uppenbart, att brottet i jämförelse med det andra brottet

är med hänsyn till påföljden utan nämnvärd betydelse; eller

3. om det i annat fall av särskilda skäl är uppenbart, att påföljd ej er­

fordras för att avhälla den misstänkte från vidare brottslighet och att det

med h änsyn till omständigheterna ej heller eljest är påkallat, att åtal väc-
kes; eller

4. om brottet uppenbarligen begåtts under inflytande av sådan själslig

abnormitet, som avses i 33 kap. 2 § brottsbalken, samt vård enligt sinnes­

sjuklagen kommer till stånd utan lagföring och åtal ej är påkallat av sär­
skilda skäl.

Beslut jämlikt första stycket 3 må meddelas endast av riksåklagaren.

Beslut att ej tala å broU må återkallas, om tillräckliga skäl för beslutet

ej längre finnas föreligga.

Närmare föreskrifter om beslut att ej tala å brott meddelas av Konungen.

8 §.

Mälsäganden må

äga rum.

Har åklagare

fullfölja talan.

Utan binder �

angående brott.

.

Målsägande är den, mot vilken brott är begånget eller som darav bin it for-

närmad eller lidit skada.

21 KAP.

, DM misstänkte vare i mäl om allB�nt ätal skyldig

«<1 hu ��dförlmndling i underrätt, dock ej

f

jntian brottspåföljd än böter och hans

V J u

Stänkte infin-

J^kvdelse för utredningen. I mål om enskilt åtal

^

sig personligen vid dylik förhandling,

^ h ovrätt skallSen

betydelse för utredningen. Vid huvudförhandling i bovratt sKau aen

⬢ 1 n imst sex månader eller internering, for

' ⬢V)-HJ480OO. S vensk förfatiningssamUng 196i,Xr 1G-3�21S

¬

background image

⬢; v .r.-: ,

^

⬢, ' . .

"rl. . - - "

. Nr !()(>

,inn

� sii: personligen.

förordtuinde därom.

Dä (lon

dr stadgal.

23 KAP.

7 g.

Ti>/TprT'i 1 C'T <Jcn � � " �

foi'hurot.

r nn f.'ho^'icnde kallelse ma den som oppchullcr siy Jiiom en våglängd

:mo IdTomot frun <l.n ,lats, där förhör skall MHas häml^ till fö,,

hörrl, on, uadrrsSkainscn nvsrr hrolt. varä fängelse kan olja, oeli dol sk.,.

li"cn kan befaras, all han oj skulle hörsamma kallelse eller i anleunmf; av

kailelsc skulle genom undanröjande av bevis ellor pä aiinal sätt försvara lU-

rcdningen.

�r den

för förhöret.

09 s

� � ^ <

Förundersökning enligt detta Icapitcl vare, om tillräckliga skäl^ för åtal

ändock föreligija, ej erforderlig beträffande brott, för vilket icke svarare på-

»

m

'

i f

t

C

följd än böter är stadgad, eller beträffande brott, som avses i 4.) leap. - t,

för.sta eller andra stycket. Ej heller vare fönindersölcning erforderlig i raål,

som skall upptagas omedelbart av högre rätt, med mindre anledning före­

kommer till ädömande av annan påföljd an böter eller suspension.

Vill åklagaren

ägt rum,

24 KAP.

.vr någon pa sannolika skäl misstänkt för brott, för vilket är stadgat fäng­

else i ett ar eller däröver, må han häktas, om med hänsyn till brottets be­

skaffenhet, den misstänktes förhållande eller annan omständighet skälige"

<9vvikcr cller annorledes undandrager sig lagföring eller

s ra clter genom undanröjande av bevis eller på annat sätt försvårar sakens

verksamhet

" anledning förekommer, att han fortsätter sin brottsliga

�r b rottethan avviker,

ning ske ^om'^dVt^ef

lindrigare straff än fängelse i tvä ur, .skall häbl

Kan cM antta .D

därtill saknas.

eller

mö häWninT?'L"'sl<e!'°"��"'

aulagas uiäf5rVlimlOTV.h'men V"^'^ "ng dom eller lians sjukdom

kunna ordnas att skäl till i

honom och finnes sådan overv.

.

ldlklas.Kvmu;slt;'l

=1 'ä"Sro Kreligga, mä

i

1 framskridet tillstånd cller som fott sa

¬

background image

! >

!

I

i '!

i

^g.

' h

. 'i

: 'l

^ ii

1964 . Nr 166

435

,id förut, alt häktning kan antagas medföra allvarligt men för henne eller

harnet, ma ej haktas. med mmdre det ar uppenhart, att betryggande över-

valvnin» e j* kan ordnas. Vill den misstänkte ej underkasta sig över\^akning,

-om nil nämnts, skall häktning ske.

^ Om ytterligare inskränkning i fråga om häktning av den som är under

^,dcrton år är särskilt stadgat.

Alt rese förbud

i 25 ka p.

7 §.

Förekomma mot

^

gripa honom.

Träffas den som begått brott, varå fängelse kan följa, å bar gärning eller

flyende fot, må han gripas av envar. Envar må ock gripa den som är efter-

, �~

]ysi för brott. Den gripne skall skyndsamt överlämnas till närmaste polis-

i ;

.

11

i

Då någon

eller frigivas.

Ii.

25 KAP.

1 §.

�r någon skäligen misstänkt för brott, varå fängelse kan följa, och kan

;

iiictl hänsyn till brottets beskaffenJiet, den niisstänlctes förhållande eller an­

nan omständighet skäligen befaras, alt han a^ker eller annorledes undan­

drager sig lagföring eller straff, men förekommer eljest ej anledning att

anhålla eller häkta honom, må, om del finnes tillfyllest, i stället forbud med­

delas honom att utan till.stånd lämna honom anvisad vistelseort. Oberoen­

de av brottets beskaffenhet må ock förbud, som nu sagts, meddelas, om s kä­

ligen kan befaras, att den misstänkte genom att begiva sig från riket undan­

drager sig lagföring eller straff eller gäldande av skadestånd eller annan er­

sättning till målsägande, som kan antagas komma att på grund av brottet

ådömas honom.

27 KAP .

2 §.

Beslag mä ej läggas ä skrlttlig handling, om dess innehåll kan antagas

,

vara sådant, att bef.altningshavan-e eller annan, som avses i 36 kap, 5 s.

höras som vittne därom, och handlingen Innehaves ay "»nom eUer a v den.

till förmän fur vilken tystnadsplikten gäller. Ej he ler m_å,

mmd e trä-

ga är om b rott, för vilket ej är stadgal lindrigare straff

lios den misstänkte eller honom närstående, som

P*j^

'äggas å skr iftligt meddelande mellan den misstänkte och na^on hi

stående eller mellan sådana närstående inbördes.

3 ^

'

�rev, tele gram eller annan försändelse, som

fä^^eke i ett år

yård, må tagas i beslag allenast om för brottet ar stadgat

eller däröver samt försändelsen hos mottagaren s

slag.

X 6 ^

Kan någo n skäligen mis stänkas för brott, ^^^^"^g^nerlig rikt för utred-

^ straff än fängelse i två år, och finnes det

prMller del av samtal till

^agen, att undersökningsledaren eller åldag

�~:gg^änJite eller elj'est kan

från telefonapparat, som innehaves av

�~gAdeIa tillstånd till de-

komma att begagnas av honom, äge ratten meddela

¬

background image

1901 ⬢ Xr If'G

j 3^ i

1,1 ;,vl3i;r..ii.if. I-nign .iärcnn l"i iipi'MS-i' nllo'!--'^-! pS yri<gn(l= av unders,'t.,

;,;r,ä"ilni"g

o.uc..Ic.|l,arl förslOrns.

28 KAP.

I §.

iVircKoininor ank'tlnini^, alt brott förövats, \aia fängelse kan följa, niå

i hus. nmi cHor slnlot förvaringssiallc Imsraiiiisalvan företagas för cftorsö-

k'lmlL' av föromäl, som av ninlerkastat beslag, cller eljest tHI utrönande av

oinsfämligliet, som han äga ])etydclse f�r utredning om brottet.

Hos ainuin

inottel vinnas.

pj inä - '

jjogärt å tgärden.

" §-

Förekommer anledning, alt brott förövats, vara iTingelse kan följa, må

krt)p[isvisi(ation förolagas för eftersökande av föremal, som är underkastat

heshig. eller eljest till utrönande av omständighet, som kan äga bolYdclse

för ut red ning om brottet,

A annan

brottet vinnas.

12 §.

A ( len som skäligen kan misstänkas för brott, vara fängelse kan följa, må

för ändamål, som säg.s i 11

kroppsbesiktning företagas.

Vid kroiipsliesikining

men, utföras.

Av den som är uniiallen eller häktad luä fotografi och fingeravtryck la­

gas; han vare ock underkastad annan dylik åtgärd. Vad nu sagts gä De ock

annan, om det erfordras för vinnande av utredning om brott, vara fängelse

kan följa.

Närmare hes tämmelser -�

av Ivonnngen.

29 KAP.

2 §.

över fräga,

röstas sär,skilt.

11 aga,

rustas sar.sk

Ar fraga om ansvar för flora brott, skall, om del erfordras, först i frägi'

iPf

o

huruvida don tilltalade är skyldig till brot-

"'i' Imrinädn

påföljden företagas. Uppkommer frå-

Före^

Hera brott föreligga, skall ook därom röstas sårskilt.

rnvid.

'

��

påtöljden siaiiaklig.u u,ening.ar, li""

"laVdln

luWöIjd jlmlc l.ötcr sidll ädö-

d(?l e rfordras sär<.'vi'n ^

- i

^^"sLaltsljeliandling, skalh oi^

nebörd beträffanrl' .

^ke om varje mening av nn angiven in-

Vad nu ai ?

V"

frainställes av nä|on av de röstande,

vidatilltah i sl .^n ,

Päföljd skall eftergivas eller luim-

lol

inm^'d��k'k

P" 1- e"""l

'.un Pegutt brut-

omrösliVing ske Sm stråfL

nan påfitijd an'srr-il^Pan"'"" ""\^p'''aken av böler som udumas jänile aP-

minsta tid för internerin

föreskrifter vid skydds tillsyn el ter om

om företagas.

''''

erfordras, sarsldld omröstning dar-

¬

background image

1964 . Nr 166

Har någon vid tidigare omröstning varit emot det slut, vari de flesta stan-

vare lian skyldig att deltaga i senare omröstning- \id omrösfnino

4ende ädömande av straff eller beträffande fråga, Gravida nåföHdlkaTl

Jtlergivas eller liuruv.da t.lltalad skall vara fri från päföljd pä dei g?and

�~ll |.an kespitl brollet under mfly ande av själslig abnorrldlet, skall dock

den som li^igare rostat foi den tilltalades frikännande anses hava bilrätt

den för den tilltalade lindrigaste meningen.

3 §.

Yppas, då

gälle ordförandens.

Vid omröstning, då nämnd ej har säte i rätten, gälle den menin», som

oinfattats av mer än hälften av ledamöterna. Har någon mening erhållit

hälften av rösterna och är denna den lindrigaste, gälle den meningen; vid

särskild omröstning, huruvida villkorlig dom skall meddelas eller skydds-

tillsyn, ungdomsfängelse eller internering ådömas eller förordnande med­

delas om överlämnande till särskild vård, så ock eljest, då ej någon mening

kan anses som lindrigare, gälle dock den mening, som erhållit hälften av

röslerna och bland dem ordförandens.

Om omröstning

3 kap. 7 §.

30 KAP.

6 §.

I m ål, som rör allenast ansvar för brott, må, om den tilltalade erkänt gär­

ningen och annan hrottspåf�ljd än böter ej ådömes, domen utfärdas i för­

enklad form. Dom, varigenom högre rätt fastställer lägre ratts dom, mä ock

utfärdas i förenklad form. Närmare bestämmelser därom meddelas av

Konungen.

9 §.

Sedan lid

ånyo upptagas.

Om förändring och förening av brottspåföljd så ock om särskilda rätts-

nicdel gälle vad därom är stadgat.

31 KAP.

I §⬢

Domes i

⬢� prö vas skäligt.

Eftergives päföljd eller finnes den tilltalade hava begått brottet under m-

flylando av sådan själslig abnormitet, som avses i 33 kap. 2 § brottsbalken,

vare han skyldig att ersätta kostnad, som nu sagts, om och i den mån det
ined hänsyn till omständigheterna finnes skäligt.

10 §.

�~

.

Full följes mål frän lägre rätt, skall skyldigheten att ersatta raltegånp-

'^oslnad i högre rätt bestämmas med hänsyn till rättegången

f JS"

rätts dom skall anses som fällande, allenast da den tilltalade domes till

päföljd, som är att anse såsom svårare än den, %^artill lägre ratt domt. ellei

;ni han frikänts av lägre rätt, finnes hava begått brottet eller

honm

^[dlföljcl talan ej föranleder ändring i lägre ratts

^

skall avse det fall, att i högre rätt talan utan skal fullföljts a% åk laga

.

Oni k ostnad

motsvarande tillämpning.

återförvisas mål,

dess återupptagande.

36 KAP.

5 §.

�iubets- eller tjänsteman

; � iakttaga tys na

EJ heller

samtycker därtill.

! .

.| (

I

I i-

¬

background image

-.-:i i-^" ."" ⬢ ⬢ -⬢ ⬢'

⬢ -⬢ - --⬢⬢- ^A^ a-.

^

1901 ⬢ Nr 1^)0

.I3S

nällci^änj^sojubiid, bil rati c � ⬢

-

,

^^ilU^^^;m^,'soJnbllc1, bl rnt c

ij.,.(ijc^tyckct sägs vare annan än för

sl»d-.,l limlrisoroyrnff

�~..f�~rU.

Om lyslnadspiiKt

i«nuu

40 KAP.

J5

^ ö-

Skall allmänt atal äga rnm för JiroU, för vilket stadgas allenast böter,

ck t'] no rmerade böter, ägc äklagaren, i stfdiet för ut t väcka åtal, till god-

Rrelo..,.,.cr .j anloJning all

nmx... irollspj^uljd un holer, mä.

0,1 v,ken finnes kanna nöjaktigt utredas, målet avgoias ntan hinder av

nit (km tilltalade kommil tillslädes allenast genom ombud eller uteblivit.

fi,,n .�

delgivits lionoin.

itatiegangsfraga niå --

tilltalades utc\aro.

4S K AP.

1 ti.

Sk;

docli _

kännande förelägga den misstänkte del straff åklagaren anser brottet för­

skylla. Ej må strafföreläggande avse dagsböter utöver fyrtio. �r brottet för­

enat med egendoms förverkande eller annan sadan särskild rättsverkan,

skall ock denna föreläggas den misstänkte till godkännande. �r fråga om

flera brott, mä föreläggande ej givas, ]ncd mindre det sker gemensamt för

alla liroltcn.

Strafföreläggande mä

inälsägande finnes.

2 §.

Strafföreläggande skall �

åklagaren uppgiva:

1. den misstänkte;
2. den brottsliga �

� tilläni])Hga; samt

?). det straff och den särskilda rättsverkan, som föreläggas den miss­

tänkte.

iM�icläggaiidet skall

o v åklagaren.

3 $

Godkännande av strafföreläggande skall göras skriftligen å föreläggandet

ou, skall inneballa, att den misstänkte erkänner gärningen och att han un-

läg^^midet

^G^aff och den särskilda rättsverkan, som upptagits i f�re-

Godkännes ej

j-nm.

öl KAP.

Ho\iättcn äge

�

inot]>arlcn

ir

, .v

� �

nio(]>aricn,

Glltaladc eller eftergivit påföljd för brot^

teller dönil honom till'

själslig abnormitet fri från påfolj

anledning tip ⬢uJömnnfir''^^

bonom til! vite och förekommer ej

påföljd

eller att ådöma an-

om annat än ansvar mö

buvndförhandling; föres tillika

1'gf 50 kap . 21 S n iå nrövK^ i

i

^nindre talan därntinnan e '

¬

background image

1964 . Nr 166

43g

25 §.

Ej må livrätten 1 anlediimg aj den tilltalades talan eller talan, som av

åklagare fores till lians forman doma till brottspåföljd, som är att anse så­

som s vårare an den. vartill underratten dömt. Har den tilltalade av under­

rätten dömts till fängelse, age hovratten förordna om villkorlig dom, skvdds-

lillsyn, ungdomsfängelse, internering eller överlämnande till särskild vård,

så ock jä mte villkorlig dom, skyddstilisyn eller överlämnande till vård enligt

barnavårdslagen döma till böter. Har underrätten meddelat förordnande som

nu sagts, äge ho\Tälten döma till annan påföljd.

53 KAP.

2§.

I brottmål,

följande avvikelser:

1. Hovrätten äge

utfärda stämning.

2. Hovrätten äge

yttra sig.

3. 1 stället �

två veckar.

4. Förekommer ej anledning till ådömande av annan påföljd än böter,

äge liovrälten företaga målet till avgörande utan huvudförhandling; därom

gälle vad i 51 kap. 22 § stadgats.

54 KAP.

12 §.

Ej må

talans väckande.

Ej heller må i anledning av talan rörande ansvar prövningstillstånd enligt

10 g 2 meddelas målsägande, med mindre hans talan avser brott, för vilket

är stadgat fängelse i mer än ett år eller avsättning, eller tilltalad eller honom

närstående, som sägs i 21 kap. 1 §, med mindre talan avser sådant brott el­

ler ock a nnat brott och den tilltalade dömts till annan påföljd än böter eller

ådömts dagsböter ej under sextio eller böter omedelbart i penningar ej un­

der éltuscnfemhundra kronor eller ock blivit fälld till vite omedelbart L pen­

ningar ej under nämnda belopp eller för honom bestämts ny minsta tid for

internering eller tillämpats 34 kap. 8 § andra stycket andra punkten brotts­

balken.

58 KAP.

,3§.

Sedan dom

� resning beviljas:

1- om sådant

tillämpas; eller

2. om för brottet är stadgat fängelse i mer än ett år

eller bevis, som oj tidigare förebragts, åberopas och dess forebrm^^^^

nolikt skulle hava lett till att den tilltalade dömts for ro

fniämuats

förts under väsentligt strängare straffbestämmelse an den som tillämpats.

Ej må �

� göra det.

I>enna lag träder i kraft den 1 januari 1965.

till fäneel-

Vad i 21 kap. 2 g s tadgas om att den som

i minst sex månader skall infinna sig person

straffarbete på

^<^^Tätt, skall äga tillämpning jämväl å den som dömts till strattarnete pa

t U"1 f ⬢

o-niT<Tf 24 kap. 1 § första stj'cket eller be-

sl,! lErovning huruvida

24

p

jg g

jämlikt 27 kap. 3 § må ske, provmngstillstana em g

¬

background image

TjC^

inCvf ⬢ Nr

olinr rcsnini^ jämlikt 58 kap- 8 § 2 mu beviljas^ när

sm-kot nia

fin-c'den 1 januari lOGa, skall hänsyn tagas

fnVga

;,(⬢,.1- i,i?^ntsbalkcns ikrafttradandc ar stadgat för brottet-

-'7 V.^om äl i v V eller beslag oj meddelas eller prövnings!, !

''^vi ilh «om vede rbör Ii.vvn sig I.örsnmligc.i all eflonäUa Till ytlerraera

visso liava V , detla meii egen band inidersknv.t ocll med Vftrl Itungl. sig],,
Ivkräfla låtit.

Slockholnis slott den 20 m ars 1004.

GUSTAF ADOLF

(L. S.)

(.Institieilopartementet)

HERMAN KLIXG

¬

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalken
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.