SFS 2017:730 Lag om ändring i förvaltningsprocesslagen (1971:291)

Du är här: Start / Processrätt / Förvaltningsprocesslag (1971:291) / SFS 2017:730 Lag om ändring i förvaltningsprocesslagen (1971:291)
170730.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i förvaltningsprocesslagen (1971:291);

utfärdad den 22 juni 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 37 § förvaltningsprocesslagen

(1971:291) ska ha följande lydelse.

37 §

2

I mål där prövningstillstånd krävs får omständighet eller bevis, som

klaganden åberopar först i Högsta förvaltningsdomstolen, beaktas endast om
det finns särskilda skäl.

Föreskrifter om hinder mot att beakta nya omständigheter i vissa mål finns

i 13 kap. 7 § kommunallagen (2017:725).

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2018.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Jenny Kvarnholt
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2016/17:171, bet. 2016/17:KU30, rskr. 2016/17:335.

2 Senaste lydelse 2010:1400.

SFS 2017:730

Utkom från trycket
den 4 juli 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

Viktiga lagar inom processrätt

Viktiga lagar inom processrätt

JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.