SFS 2017:730 Lag om ändring i förvaltningsprocesslagen (1971:291)

Du är här: Start / Processrätt / Förvaltningsprocesslag (1971:291) / SFS 2017:730 Lag om ändring i förvaltningsprocesslagen (1971:291)
170730.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i förvaltningsprocesslagen (1971:291);

utfärdad den 22 juni 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 37 § förvaltningsprocesslagen

(1971:291) ska ha följande lydelse.

37 §

2

I mål där prövningstillstånd krävs får omständighet eller bevis, som

klaganden åberopar först i Högsta förvaltningsdomstolen, beaktas endast om
det finns särskilda skäl.

Föreskrifter om hinder mot att beakta nya omständigheter i vissa mål finns

i 13 kap. 7 § kommunallagen (2017:725).

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2018.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Jenny Kvarnholt
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2016/17:171, bet. 2016/17:KU30, rskr. 2016/17:335.

2 Senaste lydelse 2010:1400.

SFS 2017:730

Utkom från trycket
den 4 juli 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalken
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.