SFS 2018:1960 Lag om ändring i förvaltningsprocesslagen (1971:291)

Du är här: Start / Processrätt / Förvaltningsprocesslag (1971:291) / SFS 2018:1960 Lag om ändring i förvaltningsprocesslagen (1971:291)
SFS2018-1960.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i förvaltningsprocesslagen (1971:291)

Utfärdad den 29 november 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 7, 9, 47, 50 och 52 §§ förvaltnings-
processlagen (1971:291) ska ha följande lydelse.

7 §2 Om rätten finner att den saknar behörighet att som första domstol
handlägga ett mål men att en annan allmän förvaltningsdomstol är behörig,
ska handlingarna i målet lämnas över till den domstolen, om det inte finns
något skäl mot det.

Handlingarna ska anses ha kommit in till den andra domstolen samma dag

som de kom in till den domstol som först tog emot handlingarna. Den dom-
stol som handlingarna har lämnats över till ska underrätta parterna om över-
lämnandet.

9 §3 Förfarandet är skriftligt.

I handläggningen får det ingå muntlig förhandling om en viss fråga när

det kan antas vara till fördel för utredningen eller främja ett snabbt avgö-
rande av målet.

Förvaltningsrätten ska hålla muntlig förhandling om en enskild part begär

det och det inte är uppenbart obehövligt.

Kammarrätten ska hålla muntlig förhandling om en enskild part begär det

och det inte är obehövligt och inte heller särskilda skäl talar mot det.

47 §4 Om rätten ska underrätta någon om innehållet i en handling eller om
något annat, får det göras genom delgivning. Delgivning ska användas om
det är särskilt föreskrivet eller om det med hänsyn till syftet med bestäm-
melsen om underrättelse framgår att delgivning bör ske, men bör i övrigt
användas bara om det är påkallat med hänsyn till omständigheterna.

Bestämmelserna i 24 § delgivningslagen (2010:1932) hindrar inte att en

kammarrätt delger en part handlingar genom förenklad delgivning, om par-
ten under handläggningen i förvaltningsrätten har informerats om att sådan
delgivning kan komma att användas i kammarrätten om förvaltningsrättens
avgörande överklagas dit.

Andra stycket gäller även för Högsta förvaltningsdomstolen om informa-

tionen har lämnats i förvaltningsrätten eller i kammarrätten.

1 Prop. 2017/18:279, bet. 2018/19:JuU5, rskr. 2018/19:40.

2 Senaste lydelse 2013:86.

3 Senaste lydelse 2009:783.

4 Senaste lydelse 2010:1940.

SFS

2018:1960

Publicerad
den

4 december 2018

background image

2

SFS

2018:1960

50 §5 Om en part, ett vittne eller någon annan som ska höras inför rätten
inte behärskar svenska, ska rätten vid behov anlita en tolk. Rätten får även i
annat fall vid behov anlita en tolk eller översätta handlingar.

Rätten ska under samma förutsättningar anlita en tolk och göra innehållet

i handlingar tillgängligt vid kontakter med den som har en funktionsnedsätt-
ning som begränsar förmågan att se, höra eller tala. Om det är lämpligt får
ett tekniskt hjälpmedel användas i stället för att en tolk anlitas.

Rätten ska, om det är möjligt, anlita en tolk eller översättare som är auk-

toriserad. I annat fall ska en annan lämplig person anlitas.

Den som står i ett sådant förhållande till saken eller till en part att det kan

anses minska hans eller hennes tillförlitlighet får inte anlitas som tolk.

52 §6 Den som fullgör ett uppdrag som tolk eller översättare annat än i
tjänsten har rätt till skälig ersättning för arbete, tidsspillan och utlägg som
uppdraget har krävt.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer kan med stöd

av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela föreskrifter om en taxa som ska
tillämpas när ersättning till tolk bestäms.

Kostnaden för tolkning och översättning ska betalas av staten.

Denna lag träder i kraft den 1 mars 2019.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Frida Göranson
(Justitiedepartementet)

5 Senaste lydelse 1990:452.

6 Senaste lydelse 1979:290.

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalken
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.