SFS 1994:1400 Lag om ändring i förvaltningsprocesslagen (1971:291)

Du är här: Start / Processrätt / Förvaltningsprocesslag (1971:291) / SFS 1994:1400 Lag om ändring i förvaltningsprocesslagen (1971:291)
SFS 1994_1400 Lag om ändring i förvaltningsprocesslagen (1971_291)

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Prop. 1993/94:217 och 1994/95:51, bet. 1994/95:KU20, rskr. 1994/95:36.

2

Senaste lydelse 1994:436.

2909

SFS 1994:1400
Utkom från trycket
den 9 december 1994

Lag
om ändring i förvaltningsprocesslagen (1971:291);

utfärdad den 1 december 1994.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 35 § förvaltningsprocesslagen

(1971:291) skall ha följande lydelse.

35 §2 Ett överklagande av kammarrättens beslut i ett mål som har
väckts hos kammarrätten genom överklagande eller underställning prö-

vas av Regeringsrätten endast om Regeringsrätten har meddelat pröv-
ningstillstånd.

Meddelas inte prövningstillstånd, står kammarrättens beslut fast. En

upplysning om detta skall tas in i Regeringsrättens beslut.

Vad som sägs i första stycket gäller inte

1. talan som Riksdagens ombudsmän eller Justitiekanslem för i mål

om disciplinansvar eller om återkallelse eller begränsning av behörighet
att utöva yrke inom hälso- eller sjukvården, tandvården eller detalj-han-
deln med läkemedel eller om återkallelse av behörighet att utöva veteri-
näryrket,

2. talan som Justitiekanslem för i mål enligt datalagen (1973:289),

kreditupplysningslagen (1973:1173), inkassolagen (1974:182), lagen
(1987:1231) om automatisk databehandling vid taxeringsrevision, m.m.
eller lagen (1990:484) om övervakningskameror m.m.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1995.

På regeringens vägnar

STEN HECKSCHER

Lena Moore

(Justitiedepartementet)

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalken
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.