SFS 1994:1400 Lag om ändring i förvaltningsprocesslagen (1971:291)

Du är här: Start / Processrätt / Förvaltningsprocesslag (1971:291) / SFS 1994:1400 Lag om ändring i förvaltningsprocesslagen (1971:291)
SFS 1994_1400 Lag om ändring i förvaltningsprocesslagen (1971_291)

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Prop. 1993/94:217 och 1994/95:51, bet. 1994/95:KU20, rskr. 1994/95:36.

2

Senaste lydelse 1994:436.

2909

SFS 1994:1400
Utkom från trycket
den 9 december 1994

Lag
om ändring i förvaltningsprocesslagen (1971:291);

utfärdad den 1 december 1994.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 35 § förvaltningsprocesslagen

(1971:291) skall ha följande lydelse.

35 §2 Ett överklagande av kammarrättens beslut i ett mål som har
väckts hos kammarrätten genom överklagande eller underställning prö-

vas av Regeringsrätten endast om Regeringsrätten har meddelat pröv-
ningstillstånd.

Meddelas inte prövningstillstånd, står kammarrättens beslut fast. En

upplysning om detta skall tas in i Regeringsrättens beslut.

Vad som sägs i första stycket gäller inte

1. talan som Riksdagens ombudsmän eller Justitiekanslem för i mål

om disciplinansvar eller om återkallelse eller begränsning av behörighet
att utöva yrke inom hälso- eller sjukvården, tandvården eller detalj-han-
deln med läkemedel eller om återkallelse av behörighet att utöva veteri-
näryrket,

2. talan som Justitiekanslem för i mål enligt datalagen (1973:289),

kreditupplysningslagen (1973:1173), inkassolagen (1974:182), lagen
(1987:1231) om automatisk databehandling vid taxeringsrevision, m.m.
eller lagen (1990:484) om övervakningskameror m.m.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1995.

På regeringens vägnar

STEN HECKSCHER

Lena Moore

(Justitiedepartementet)

Viktiga lagar inom processrätt

Viktiga lagar inom processrätt

JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.

Populära lagar

Populära lagar

Rättegångsbalken