SFS 1995:1692 Lag om ändring i förvaltningsprocesslagen (1971:291)

Du är här: Start / Processrätt / Förvaltningsprocesslag (1971:291) / SFS 1995:1692 Lag om ändring i förvaltningsprocesslagen (1971:291)
SFS 1995_1692 Lag om ändring i förvaltningsprocesslagen (1971_291)

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1995:1692

Utkom från trycket
den 23 januari 1996

Lag

om ändring i förvaltningsprocesslagen (1971:291);

utfärdad den 14 december 1995.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om förvaltningsprocesslagen

(1971:291)

dels att 10 och 14 §§ skall ha följande lydelse,
dels att rubriken närmast före 3 § skall lyda ⬝Måls anhängiggörande

m.m.⬝,

dels att det i lagen skall införas en ny paragraf, 7 a §, av följande

lydelse.

7 a § Om en enskild överklagar en förvaltningsmyndighets beslut
skall den myndighet som först beslutade i saken vara den enskildes
motpart sedan handlingarna i ärendet överlämnats till domstolen.

Första stycket gäller inte i fråga om beslut som överklagas direkt hos

kammarrätt.

1

Prop. 1995/96:22, bet. 1995/96:JuU7, rskr. 1995/96:55.

3382

background image

SFS 1995:1692

10 §2 Ansöknings- eller besvärshandling eller annan handling, varigenom

mål anhängiggörs, och det som hör till den skall tillställas motpart eller
annan mot vilken åtgärd ifrågasätts. Mottagaren skall föreläggas att svara
inom viss tid vid påföljd att målet ändå kan komma att avgöras.

Underrättelse enligt första stycket behövs inte,
1. om det inte finns anledning anta att talan kommer att bifallas helt

eller delvis,

2. om underrättelse annars är uppenbart onödig,
3. om motparten är en förvaltningsmyndighet och en underrättelse är

onödig eller

4. om det kan befaras att underrättelse skulle avsevärt försvåra

genomförandet av beslut i målet.

14 § Till muntlig förhandling skall kallas sökande eller klagande och

den som har att svara i målet. Enskild får föreläggas att inställa sig
personligen vid vite eller vid påföljd av att hans utevaro inte utgör
hinder för målets vidare handläggning och avgörande. Förvaltnings-
myndighet eller annan part, som enligt föreskrift i lag företräder det
allmänna, får föreläggas att inställa sig vid påföljd att partens utevaro
inte utgör hinder för målets vidare handläggning och avgörande.

Denna lag träder i kraft den 1 maj 1996. För beslut som har meddelats

före ikraftträdandet gäller äldre bestämmelser. Detsamma gäller även om
beslutet har överprövats av en annan förvaltningsmyndighet efter

ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

LAILA FREIVALDS

Lena Moore
(Justitiedepartementet)

2

Senaste lydelse 1987:332.

3383

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalken
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.