SFS 1996:1635 Lag om ändring i förvaltningsprocesslagen (1971:291)

Du är här: Start / Processrätt / Förvaltningsprocesslag (1971:291) / SFS 1996:1635 Lag om ändring i förvaltningsprocesslagen (1971:291)
SFS 1996_1635 Lag om ändring i förvaltningsprocesslagen (1971_291)

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1996:1635
Utkom från trycket
den 7 januari 1997

Lag
om ändring i förvaltningsprocesslagen (1971:291);

utfärdad den 12 decemberr 1996.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 34 § förvaltningsprocesslagen

(1971:291) skall ha följande lydelse.

34 §2 Mot beslut, som ej innebär att målet avgöres, får talan föras endast
i samband med talan mot beslut i själva målet. Talan får dock föras
särskilt när rätten

1. ogillat invändning om jäv mot ledamot av rätten eller invändning om

att hinder föreligger för talans prövning,

2. avvisat ombud eller biträde,
3. förordnat rörande saken i avvaktan på målets avgörande,
4. förelagt någon att medverka på annat sätt än genom inställelse inför

rätten och underlåtenhet att iakttaga föreläggandet kan medföra särskild
påföljd för honom,

5. utdömt vite eller annan påföljd för underlåtenhet att iakttaga före-

läggande eller ådömt straff för förseelse i förfarandet eller ålagt vittne
eller sakkunnig att ersätta kostnad som vållats genom försummelse eller
tredska,

6. förordnat angående undersökning eller omhändertagande av person

eller egendom eller om annan liknande åtgärd,

7. förordnat angående ersättning för någons medverkan i målet,

8. utlåtit sig i annat fall än som avses i 7 i fråga som gäller rätts-

hjälp enligt rättshjälpslagen (1996:1619) eller i fråga om offentligt biträ-
de enligt lagen (1996:1620) om offentligt biträde eller

9. beslutat i fråga om förlängning av tidsfrist enligt 7 § första stycket

lagen (1978:880) om betalningssäkring för skatter, tullar och avgifter.

Mot beslut, varigenom mål återförvisas till lägre instans, får talan föras

endast om beslutet innefattar avgörande av fråga, som inverkar på målets
utgång.

Denna lag träder i kraft den 1 december 1997.

På regeringens vägnar

LAILA FREIVALDS

Lena Moore

(Justitiedepartementet)

1

Prop. 1996/97:9, bet. 1996/97:JuU3, rskr. 1996/97:55.

2

Senaste lydelse 1989:1001.

3022

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalken
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.