SFS 1998:151 Lag om ändring i förvaltningsprocesslagen (1971:291)

Du är här: Start / Processrätt / Förvaltningsprocesslag (1971:291) / SFS 1998:151 Lag om ändring i förvaltningsprocesslagen (1971:291)
SFS 1998_151 Lag om ändring i förvaltningsprocesslagen (1971_291)

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1998:151
Utkom från trycket
den 16 april 1998

325

1

Prop. 1997/98:64, bet. 1997/98:JuU14, rskr. 1997/98:170.

2

Senaste lydelse 1995:22.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1998.

På regeringens vägnar

LAILA FREIVALDS

Lena Moore

(Justitiedepartementet)

Lag
om ändring i förvaltningsprocesslagen (1971:291);

utfärdad den 2 april 1998.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 35 § förvaltningsprocesslagen

(1971:291) skall ha följande lydelse.

35 §2 Ett överklagande av kammarrättens beslut i ett mål som har väckts
hos kammarrätten genom överklagande, underställning eller ansökan prövas

av Regeringsrätten endast om Regeringsrätten har meddelat prövningstill-
stånd.

Meddelas inte prövningstillstånd, står kammarrättens beslut fast. En upp-

lysning om detta skall tas in i Regeringsrättens beslut.

Vad som sägs i första stycket gäller inte

1. talan som Riksdagens ombudsmän eller Justitiekanslern för i mål om

disciplinansvar eller om återkallelse eller begränsning av behörighet att ut-
öva yrke inom hälso- och sjukvården, tandvården eller detaljhandeln med lä-
kemedel eller om återkallelse av behörighet att utöva veterinäryrket,

2. talan som Justitiekanslern för i mål enligt datalagen (1973:289), kredit-

upplysningslagen (1973:1173), inkassolagen (1974:182), lagen (1987:1231)
om automatisk databehandling vid taxeringsrevision, m.m. eller lagen

(1998:150) om allmän kameraövervakning.

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalken
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.