SFS 2019:300 Lag om ändring i förvaltningsprocesslagen (1971:291)

Du är här: Start / Processrätt / Förvaltningsprocesslag (1971:291) / SFS 2019:300 Lag om ändring i förvaltningsprocesslagen (1971:291)
SFS2019-300.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i förvaltningsprocesslagen (1971:291)

Utfärdad den 23 maj 2019

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om förvaltningsprocesslagen
(1971:291)

dels att 16 och 38 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas en ny paragraf, 38 a §, av följande lydelse.

16 §2 I fråga om offentlighet och ordning vid en muntlig förhandling gäller
5 kap. 1�5, 9�9 d och 12�15 §§ rättegångsbalken i tillämpliga delar. Utöver
vad som följer av 5 kap. 1 § rättegångsbalken får rätten besluta att en
förhandling ska hållas inom stängda dörrar, om det kan antas att det vid
förhandlingen kommer att läggas fram en uppgift, för vilken det hos dom-
stolen gäller sekretess som avses i offentlighets- och sekretesslagen
(2009:400).

38 §3 Den som vid en muntlig förhandling stör förhandlingen eller bryter
mot en föreskrift eller ett förbud som har meddelats med stöd av 16 §,
jämfört med 5 kap. 9 eller 9 c § rättegångsbalken, döms till penningböter.
Till samma straff döms den som muntligen inför rätten eller i en skrivelse
till rätten uttalar sig otillbörligt.

Första stycket ska tillämpas också i fråga om en sidosal som används i

enlighet med vad som föreskrivs i 16 § och 5 kap. 12 eller 13 § rättegångs-
balken.

I ringa fall ska det inte dömas till ansvar.

38 a § Den som tar upp bild i strid med 16 § jämfört med 5 kap. 9 b §
rättegångsbalken döms till böter eller fängelse i högst sex månader.

Första stycket ska tillämpas också i fråga om en sidosal som används i

enlighet med vad som föreskrivs i 16 § och 5 kap. 12 eller 13 § rättegångs-
balken.

I ringa fall ska det inte dömas till ansvar.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2019.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Anneli Skoglund
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2018/19:81, bet. 2018/19:JuU23, rskr. 2018/19:227.

2 Senaste lydelse 2009:409.

3 Senaste lydelse 1991:298.

SFS

2019:300

Publicerad
den

28 maj 2019

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalken
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.