SFS 1998:374 Lag om ändring i förvaltningsprocesslagen (1971:291)

Du är här: Start / Processrätt / Förvaltningsprocesslag (1971:291) / SFS 1998:374 Lag om ändring i förvaltningsprocesslagen (1971:291)
980374.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag
om ändring i förvaltningsprocesslagen (1971:291);

utfärdad den 4 juni 1998.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om förvaltningsprocesslagen

(1971:291)

dels att 33 och 34 a §§ skall ha följande lydelse,
dels att nuvarande 7 § skall betecknas 6 a § och ha följande lydelse,
dels att det i lagen skall införas en ny paragraf, 7 §, av följande lydelse.

6 a § Ett överklagande tillställs den myndighet som har meddelat det beslut
som överklagas. �verklagandet skall ha kommit in inom tre veckor från den
dag då klaganden fick del av beslutet eller, om klaganden är en part som
företräder det allmänna, inom tre veckor från den dag länsrättens eller
kammarrättens beslut meddelades.

Den myndighet som har meddelat beslutet prövar om överklagandet har

kommit in i rätt tid. Har överklagandet kommit in för sent, skall myn-
digheten avvisa det, om inte annat följer av tredje stycket.

�verklagandet skall inte avvisas, om förseningen beror på att myn-

digheten har lämnat klaganden en felaktig underrättelse om hur man över-
klagar. �verklagandet skall inte heller avvisas, om det inom överklagan-
detiden har kommit in till den domstol som skall pröva överklagandet. I ett
sådant fall skall domstolen vidarebefordra överklagandet till den myndighet
som har meddelat beslutet och samtidigt lämna uppgift om vilken dag
överklagandet kom in till den högre instansen.

Om överklagandet inte avvisas enligt denna paragraf, skall den myndighet

som har meddelat beslutet överlämna det och övriga handlingar i ärendet till
den domstol som skall pröva överklagandet. Detta gäller dock inte när över-
klagandet förfaller enligt 28 § förvaltningslagen (1986:223).

7 § Finner en länsrätt eller kammarrätt i samband med att ett mål inleds att
den saknar behörighet att handlägga målet men att en annan motsvarande
domstol skulle vara behörig, skall handlingarna i målet lämnas över till den
domstolen, om den som inlett målet inte har något att invända mot detta och
det inte heller finns något annat skäl mot att handlingarna överlämnas.
Handlingarna skall anses ha kommit in till den senare domstolen samma dag
som de kom in till den domstol som först tog emot handlingarna.

1

Prop. 1997/98:101, bet. 1997/98:JuU17, rskr. 1997/98:226.

Svensk författningssamling

SFS 1998:374
Utkom från trycket
den 16 juni 1998

background image

SFS 1998:374

33 §

2 Länsrätts beslut överklagas hos kammarrätt. Kammarrätts beslut

överklagas hos Regeringsrätten.

Beslutet får överklagas av den som det angår, om det gått honom emot.
Kammarrättens beslut att meddela prövningstillstånd får inte överklagas.
Om ett överklagande har avvisats såsom för sent inkommet och en dom-

stol efter överklagande har prövat detta beslut eller vägrat prövningstillstånd
i fråga om ett sådant överklagande, får domstolens beslut inte överklagas.

34 a §

3 För de mål det är särskilt föreskrivet krävs prövningstillstånd för att

kammarrätten skall pröva ett överklagande av ett beslut som länsrätten med-
delat i målet. Detsamma gäller länsrätts beslut i en fråga som har ett direkt
samband med ett sådant mål. Sådant tillstånd behövs dock inte när talan förs
av Riksdagens ombudsmän eller Justitiekanslern.

Prövningstillstånd meddelas om
1. det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att överklagandet prövas

av högre rätt,

2. anledning förekommer till ändring i det slut vartill länsrätten kommit

eller

3. det annars finns synnerliga skäl att pröva överklagandet.
Meddelas inte prövningstillstånd, står länsrättens beslut fast. En upplys-

ning om detta skall tas in i kammarrättens beslut.

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 1998. Bestämmelsen i förutvarande

7 § första stycket skall tillämpas i fråga om beslut som har meddelats före
ikraftträdandet. 33 § fjärde stycket gäller inte om det överklagade avvis-
ningsbeslutet har meddelats före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

LAILA FREIVALDS

Lena Moore
(Justitiedepartementet)

6HQDVWH O\GHOVH

6HQDVWH O\GHOVH

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 1998

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalken
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.