SFS 1998:736 Lag om ändring i förvaltningsprocesslagen (1971:291)

Du är här: Start / Processrätt / Förvaltningsprocesslag (1971:291) / SFS 1998:736 Lag om ändring i förvaltningsprocesslagen (1971:291)
980736.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Lag
om ändring i förvaltningsprocesslagen (1971:291);

utfärdad den 11 juni 1998.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 35 § förvaltningsprocesslagen

(1971:291) skall ha följande lydelse.

35 §

2 Ett överklagande av kammarrättens beslut i ett mål som har väckts

hos kammarrätten genom överklagande, underställning eller ansökan prövas
av Regeringsrätten endast om Regeringsrätten har meddelat prövnings-
tillstånd.

Meddelas inte prövningstillstånd, står kammarrättens beslut fast. En upp-

lysning om detta skall tas in i Regeringsrättens beslut.

Vad som sägs i första stycket gäller inte
1. talan som Riksdagens ombudsmän eller Justitiekanslern för i mål om

disciplinansvar eller om återkallelse eller begränsning av behörighet att
utöva yrke inom hälso- och sjukvården, tandvården eller detaljhandeln med
läkemedel eller om återkallelse av behörighet att utöva veterinäryrket,

2. talan som Justitiekanslern för i mål enligt kreditupplysningslagen

(1973:1173), inkassolagen (1974:182), lagen (1987:1231) om automatisk
databehandling vid taxeringsrevision, m.m. eller lagen (1998:150) om all-
män kameraövervakning.

Denna lag träder i kraft den 24 oktober 1998. Om datalagen (1973:289)

även efter denna tidpunkt skall tillämpas på viss behandling av person-
uppgifter, gäller dock 35 § i dess äldre lydelse för sådan behandling.

På regeringens vägnar

LAILA FREIVALDS

Thomas Rolén
(Justitiedepartementet)

1

Prop. 1997/98:97, bet. 1997/98:JuU20, rskr. 1997/98:276.

2

Senaste lydelse 1998:151.

Svensk författningssamling

SFS 1998:736
Utkom från trycket
den 30 juni 1998

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 1998

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalken
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.